آرشیف

2014-11-22

صالحه وهاب واصل

اشتیاق

 

چشمان تو ز مستی بخــود می کشانـــــدم
وز جام پــر شـــراب نظــر می چشانـــدم

دل میتپد بـــه سینــۀ من از بــــرای تـــو
هر سو چو باد در پی تـــو میــــدوانــــدم

در خلوت خیــال تو ای جلوه گـــاه نــــور
نور رخت بـــه پیش خـــدا میرسانـــــدم

موج نگــاه سبز تــــو در دیــــده گــاه دل
از خود مرا ربـــوده ز خود میــرهانـــدم

عمرم گذشت در طلبت ای نــویــــد صبح
اشکم، که چشم دل بــه رهت میچکانــــدم

پرسـم زهرکـــه حکمت والای حسن تــــو
گوید خمـــوش کــه همچو نفس میتپانـــدم

«واهِب» به گریه گفت که مُردم ز اشتیاق
تیـــر نگــــاه یـــار به خون می نشانـــدم

12-11-2010
صالحه وهاب واصل
هالند