آرشیف

2014-12-11

غلام علی فگارزاده

استاد گل احمد نظری آريانا شصت ساله شد

"نظری آريانا"، نامی است آشنا و خوشايند به همه جوانان ديروزی مخصوصاً محصلين دارالمعلمين عالی هرات (سالهای 1354-1360)، که امروز خود سهمی بارزی را در ساختار زنده گی اجتماعی کشور دارند  و آشنا برای نويسنده گان، دانش دوستان و دانشمندان کشور.
استاد نظری شخص مهذب، صادق، پاک و بی آلايش، با ايمان و با تقوا، اديب و نويسنده است. داستانها و مضامينش بازتاب دهندۀ واقعيتهای زنده گی اجتماعی و دردو رنج مردم اين سرزمين است. چنانچه در همه نوشته هايش که اضافه از هفت اثر چاپی به زبانهای دری و پشتو است، بخوبی و آسانی ميتوان پيام تصوير واقعی جامعه  را دريافت نمود.

برای اولين بار با استاد نظری  در حمل سال 1357 معرفی و آشنا شدم (يعنی بعد از تقرر بنده بحيث استاد دارالمعلمين عالی هرات). هرچند من در ديپارتمنت انگليسی و ايشان در ديپارتمنت دری بودند، اما خوشبختانه محل کار استاد نظری برای مدت زياد (شايد بنابر ضيقی جای در ديپارتمنت دری)، ديپارتمنت انگليسی بود. وی در اوقات فراغت از مکلفيتهای درسی اش هميشه مصروف مطالعۀ کتب و مصروف نوشتن مضامين و داستانهای آموزنده اش بود. بسيار کم به ياد دارم که او مصروف نبوده باشد. مسؤول ديپارتمنت ما، صديقی صاحب استاد شوخ طبعی بود و گاهی قصه ها و مزاح های جالب را مطرح ميکرد. استاد نظری را ميخنداند و به اصطلاح او را سر حرف می آورد.
من هيچ وقت استاد نظری را ترشروئی و يا قهر نديدم، بلکه درعوض هميشه تبسمی بر لب داشت. بسيار با حوصله و مصمم بود. طرز پيشامد او چنان مؤدبانه، مهربان، خودمانی و بی تکلف بود که که هرکس از همان ملاقات اول او را بحيث نزديکترين دوست و همکار خويش انتخاب مينمود. او از احوال همه محصلان و از جمله محصلان غوری مخصوصاً از لايق ها که سالهای قبل شاگردانش بودند (از جمله يگانه و فضل) هميشه از من پرسان ميکرد.
روز های کار آن سالها در درالمعلمين هرات را باجرأت ميتوانم بحيث بهترين روزها وفرصتها برای مطالعه و آماده گی مسلکی بمنظور تقويت قسمتی از سيستم  تحصيلی کشور يادآوری کنم. مخصوصاً خاطرات يکجا بودن با استادان خوب و پرتلاشی چون نظری صاحب، استاد فرهنگ، استاد صديقی، استاد عبدالاحد ساغری، استاد نجومی، استاد صالح عبيد، استاد ضيائی، استاد گل احمد فگار، استاد محمد ايوب وردک و ديگران را گاهی فراموش کرده نميتوانم. برای همۀ شان از خداوند پاک سعادت و نيکبختی های فراوان دنيوی و اخروی را استدعا مينمايم. ياد آن روز ها بخير!

در حال حاضر نيز استاد نظری آريانا در شهر هرات زنده گی ميکنند و وارد شصتمين بهار زنده گيی شان شده اند. ايشان اکثريت سالهای گرانبهای عمر شان را در مؤسسات تحصيلی و کانونهای فرهنگی، برای ارتقای سطح دانش جوانان و دانش دوستان و در آگاهی دادن و بيدارسازی جامعه  گذرانده اند. برای استاد نظری اين شخصيت دوست داشتنی عمر طويل با صحت وسلامتی کامل و در کار شان مؤفقيتهای مزيد از پروردگار توانا آرزو دارم.

غلام علی فگارزاده
شهر کابل، جوزای 1389