آرشیف

2017-9-5

محمدگل پویا

استاد خلیل احمد مبارز، قربانی توطیه سازماندهی شده!

 

استاد خلیل احمد مبارز

چندی پیش خلیل احمد مبارز رئیس معارف ولایت در کنفرانس های مطبوعاتی در هرات و غور از وجود مکاتب خیالی ، معلمین خیالی ، دخالت زورمندان واعضای شورای ولایتی وپارلمان در امور معارف بویژه در تقرری ها وفساد گسترده اداری در این ولایت به شدت ابراز نگرانی کرده بود. اما حالا  توسط امنیت ملی به جرم فساد اداری  ۱۱۷ میلیون دست گیر میشود که گرفتاری آن غیر عادلانه و نا منصفانه است. 
این دور از واقعیت است که مبارز در مدت کمتر از سه ماه، دست به چنین فساد گسترده زده باشد. کسانیکه سالها معلم ها و مکتب خیالی داشتند و معارف را چور کردند ، پول گزاف را حیف و میل کردند و از پول معارف صاحب آپارتمان ، ویلا و موتر های مودل بلند شدند، آنها دستگیر نمیشوند اما کسیکه که تا هنوز حتا یک خانه گیلی هم ندارد، دستگیر میشود؟!
مبارز را که من میشناسم انسان صادق ، وطن دوست و پاک دل است او تحت هیچ شرایط فساد و معامله گری نکرده و نخواهد کرد ، از اینکه او یک معلم است و درد محرومیت ها و ناهنجاری های اجتماعی و محیطی را بهتر میداند و اراده خدمت گذاری دارد و مشکلات و چالش های فرا راه تعلیم و تربیه و معارف را میداند. پس بگذارید او خدمت کند!!
و قابل ذکر است که تعداد حلقات خاص بنام حزب گروه ، پارتی و قومی دست به توطیه گری زدند و حتا قرار معلومات من عده هم تحت همین نام او را تشویق به قوم گرایی و سمت گرایی نموده بودند ، بهتر است ما برای قوم و قبیله و حزب فکر نکنیم فقط برای غور و غوریهای محروم فکر کنیم و در جهت بهبود وضعیت تعلیم و تربیه و تحقق عدالت اجتماعی او را همکاری و حمایت همه جانبه نمائیم .
درین مملکت انسان صادق و خدمتگار آخر یا بی سرنوشت میشود و یا هم علیه آن دسیسه و توطیه میشود!
در برابر این توطیه و دسیسه سازمان یافته مبارز را حمایت خواهیم کرد .

محمدگل " پویا" 
غور _فیروزکو  ۱۴/۶/۱۳۹۶