آرشیف

2018-12-21

امان معاشر

استاد اسحاق (ثنا) با کتاب (ابر مرد بر سکوی تاریخ و فرهنگ) مهمان من شدند

استاد اسحاق (ثنا) با کتاب (ابر مرد بر سکوی تاریخ و فرهنگ) مهمان من شدند

استاد اسحاق (ثنا) با کتاب (ابر مرد بر سکوی تاریخ و فرهنگ) مهمان من شدند

ابر مرد بر سکوی تاریخ و فرهنگ (داکتر عنایت الله شهرانی) کتاب است که محترم مرتضی (پردیس) سابق استاد دانشگاه کابل در رابطه به حیات و کار کرد های هنری، ادبی و فرهنگی پژوهشگر و دانشمند معاصر کشور ما داکتر عنایت الله شهرانی تالیف نموده است.

پروفیسور عنایت الله (شهرانی) که حیثیت پدر تورکی تباران ما را دارند، شخصیت بزرگ و نامداریست، آثار و نوشته‌ هایش فخر هنر و فرهنگ وطن ما است در سراسر دنیا از آن مستفید می‌گردنند.
نوشتن شخص نا قابل چون من در باره ی ابر مردی بر سکوی هنر و فرهنگ فخر بخش است، از سالها بدین سو با ایشان همکار و از نویشته ها و آثار و رهنمایی های عالمانه اش استفاده می‌برم .

این کتاب را آشنا مشترک ما محترم اسحاق (ثنا) که از طرف استاد (شهرانی) لقب شاعر (ذواللسانین) را گرفته است، برایم به گونه ی عاریت داده بود . این کتاب قصه ها و خاطره های دلچسپ داشته بار بار خواندم وهنوز مجال کاپی میسر نشده بودکه داکتر (احمدیار) سابق رئیس انستیتوت دارالمعلین افغانستان ازشخصیت های گرامی شهر ما و از یاران استاد (شهرانی) اند تقاضای خواندن این کتاب را نموده است .به امید آنکه این کتاب دوباره به دست ام رسد و قسمت‌های انرا از طریق صفحه های مجله زن خدمت علاقمندان قرار دهم

درین شب محترم (ثنا) صاحب با نوشیدن چای سبز اشعار شاعران در وصف استاد (شهرانی) در صفحه های این کتاب نشر شده را یکی پی دیگر زمزمه نمودند و اشعار خود شانرا خواندند و توجیه نمودند.

این کتاب در 421 صفحه با تیراژ هزار جلد در مطبعه کابل افغانستان اقبال چاپ یافته است .

پشتی اول این کتاب با پورتریت داکتر صاحب تشهرانی که وسط هنرمند شهیر کشور حنیف شبگرد و پشت دوم شعر از مرحوم داکتر سحر مهجور در ستایش داکتر شهرانی چاپ شده است.

استاد شهرانی در نیم قرن حیات پر بار پژوهشی و ایجاد گری اش بیشتر از 60 کتاب و صد ها مقاله علمی و پژوهشی در رشته‌های تاریخ ،هنرو فرهنگ به رشته ی تحریر در آورده اند.

.برای استاد عنایت الله (شهر انی) عمر دراز و باسعادت آرزو دارم و استاد ثنا همیش با تشریف اوری شان ما را مهر بخشیده وخوش سازند قدم‌ها استاد ثنا بالای دیده ، خوش کیلیب سیز اکه جان.

امان معاشر، خبرنگار مجله زن کانادا