آرشیف

2015-12-10

سعدالدین غوروال

از 98 پست اعلان شده فقط 10 نفر از هرات انتخاب شده
 
 
ازجمله 98 پست اعلام شده فقط 10 نفرازهرات انتخاب گردیده اند
ازجمله 98 پست که درهرات ازجانب وزارت محترم احیاء وانکشاف به داوطلبی گذاشته شده بود فقط 10 نفرازشهروندان هرات استخدام شده اند. سائرین وابستگان واقوام مقامات ارشد وزارت احیاء وانکشاف دهات میباشند که استخدام گردیده اند
بلی نزدیک به دوسال قبل ازین روزها بعدازمختل ساختن وشکست روند انتخابات افغانستان به یک سونامی سیاسی واقتصادی مواجه گردیده. دارد کشورومردم ما بسوی یک بد بختی  وسیاه روزی دائیمی کشانده شد. که نجات ازین وضع طوفان زده ورسیدن به ساحل نجات کاری ا ست نهایت دشواروپیچیده. همین نیروهای قدرت طلب بودند که نتیجه وروند انتخابات پشت پازده این پروسه ملی را قربانی اهداف خود خواهانه وجاه طلبانه خود ساختند.همانطوریکه به رای مردم وانگشتان قطع شده آنها حرمت واحترام نگذاشتند. حتی به شعارهاوتعهدات خود درقبال حکومت داری خوب ، تامین امنیت مبارزه علیه فساد وسیاست کادری مناسب برحسب نظام شایسته سالاری پابند نبوده ونیستند همه حرفها وشعارهای آنها درزبان بوده جنبه عملی نداشته که نتوانست به خواسته های برحق مردم افغانستان که عبارت از «ایجاد حاکمیت قانون محوفساد،تامین امنیت سراسری ، پروسه استخدام درپست های دولتی براصل شایسته سالاری» نه تنها که پاسخ مثبت نداده اند  بلکه به چشم مردم  خاک ریختند. امروز نالایق ترین وفاسدترین وحتی خاین ترین افراد درمقامات ارشد دولتی ایفای وظیفه مینمایند سیاست کادری دولت وحدت ملی بادرنظرداشت روابط قومی ، زبانی ، تنظیمی استواربوده وابستگان رهبران سیاسی کشور دربلندترین مقامات کلیدی دولت مقرر میشود . امروز درهیچ اداره دولتی کار بدون رشوه وروابط شخصی وتنظیمی اجراء نمیشود خرید وفروش پست های دولتی یک تجارت خوبی برای مقامات ارشد دولتی بوده وپول هنگفت ازین ناحیه به دست میآورند.  ونالایق ترین افراد دربلند ترین پست ها ی دولتی استخدام میگردد امروزدر ادارات دولتی هیچ کار بدون وابستگی سیاسی ، تنظیمیی ، قوم ، زبانی ونژادی قابل اجراء وتطبیق نبوده ومساله لیاقت وشایستگی افرادهیچ قابل بحث  نیست ، وجالب ترازهمه هروزیرکابینه دولت وحدت ملی تمام پست های کلیدی وزارت خانه مربوط خود را به اساس شناخت وروابط تنظیمی قومی ،نژادی وزبانی تقسیم نموده ودرتمام مقامات ارشد وزارت خانه که رهبری آنرا بدوش دارد اقوام وخیشاوندان خود را جاه بجاه میسازند
 یک موضوع جالب وقابل بحث درمحافل سیاسی امروزاست که درین روز ها  وزارت محترم احیاء وانکشاف دهات دربرنامه تحت نام حفظ ومراقبت(کاریابی ) درساحه ولایت هرات  مجموعآ98 پست دولتی را که درآن 49 پست انجینری و49 پست کارمندان اجتماعی را به داوطلبی گذاشته شده بود. جمعآ به تعداد 115 نفرشایسته ترین افراد ازکارمندان اسبق برنامه همبستگی ملی وسایربرنامه های انکشاف دهات اعم ازانجینرتا کارمندان اجتماعی مربوط ولایت هرات درخواست های داوطلبی خودرا به وزارت محترم احیاء وانکشاف دها ت سپرده  بودند که ازجمله 98 پست اعلان شده تاکنون 46 نفرازجانب وزارت محترم احیاء وانکشاف دهات از پست هایکه به داوطلبی گذاشته شده بود استخدام گردیده اند که فقط 10 نفرآن ازشهروندان هرات اند متباقی 36 نفر دیگرآن  که استخدام شده اند ازوابستگان مقامات ارشد وزارت محترم احیاء وانکشاف دهات اقوام وخویشا وندان سایرمقامات دولتی اند که به عوض هراتیان استخدام شده اند مردم افغانسان به ویژه شهروندان  هرات ازآقایان دکتوراشرف غنی احمد زی رئیس جمهور ودکتورعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی می پرسند که آیا نتیچه تعهد شمادربرابراحساسات گرم مردم هرات همین بود.؟
 مردم وشهروندان هرات سخنان دکتورصاحب عبدالله عبدالله را دراستدیو ورزیشی هرات خوب به یاد دارند که درموج ازحساسات گرم مردم هرات چندین بارتکرار نمود که حق به حق دار میرسانیم وسخنان دکتوراشرف غنی را دردشت خواجه انصاربهتربه یا دارند که چندین مراتبه براصل شایسته سالاری تا کید نمودند وتعهد نمودند حالا ازعملکرد های محترم وزیر احیاء وانکشاف دهات هیچ اگاهی ندارید  مردم می پرسند که اگربه یکی ازولایات دیگرمانند هرات با چنین کمیت پست های کاری به داوطلبی گذاشته شود وزارت محترم احیآء وانکشاف دهات چندنفرازهرات استخدام خواهند نمود؟ باید ا ین را پاسخ بدهند ورنه زمان پاسخ خواهند داد