آرشیف

2016-6-8

سجاد ساحل

از چهاردهمین سالروز تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت غور تجلیل شد

از چهاردهمین سالروز تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت غور تجلیل شد

از چهاردهمین سالروز تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت غور تجلیل شد

از چهاردهمین سالروز تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت غور تجلیل شد

از چهاردهمین سالروز تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت غور تجلیل شد

به تاریخ 16 جوزا روز یکشنبه، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دفتر ولایتی غور از چهاردهمین سالروز تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طی یک کنفرانس در سالن این دفتر با حضور رؤسا و نمایندگان ادارات دولتی و غیر دولتی، رسانه ها و فعالین مدنی گرامی داشت به عمل آوردند.
اقای معصومی ، رئیس خدمات سکتوی مقام ولایت، به نمایندگی از مقام ولایت در مورد ضرورت و اهمیت ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت نمود. وی برابری همه افراد جامعه، عدالت همگانی و نفی تبعیض را از خواسته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بیان داشت و افزود "کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با حمایت قانون اساسی و در روشنی قوانین افغانستان بر تطبیق عدالت تلاش دارد.
رئیس سکتوی، از نقض های فاحش حقوق بشری در نظام های گذشته افغانستان و مخصوصا  دوران حکومت عبدالرحمان  یاد اوری کرده و اضافه کرد" چه مشکلات و تبعیضاتی علیه مردم افغانستان روا داشته نشده است؟  کوچ های اچباری، نسل کشی، وضع مالیات بر افراد فامیل و ظلم و تبعیض علیه مردم افغانستان تماما نمایانگر نقض حقوق بشردر این حکومت ها بوده است. با بوجو آمدن نظام جدید و تاسیس کمیسیون مستقل حقئوق بشر نسبت به گذشته و ضعیت حقوق بشری بهبود یافته است".
محمد جواد علوی سرپرست دفتر ولایتی غور، خلاصۀ از فعالیتها و دست آوردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در چهارده سال گذشته از 81 الی ختم 94 که بر اساس ارقام و معلومات، گزارش های سالانه کمیسیون که همه ساله نشر شده، بانک مرکزی معلومات کمیسیون و برخی از گزارش های تحقیقی و موضوعی کمیسیون که طی سالهای گذشته به نشر رسیده و توسط بخش نظارت،  ارزیابی و گزارش دهی تهیه و ترتیب گردیده بود در این کنفرانس ارائه نمود.
سپس آقای محمدی عضو محکمه استیناف ولایت غور، نقش ارگانهای عدلی و قضای را در تأمین حقوق بشری ارائه نمود.
در ابتدا قاضی محمدی حقوق بشر را که  از زمان خلقت با بشر همرا بوده توضیح داد و نیز افزود "بشر اعم از زن، مرد، پولدار و غریب می باشد" و اصل منع تبعیض و تساوی در برابر قانون را در روشنای قانون اساسی توضیح داده و بعد بعضی مصادیق حقوق بشری را بیان داشته وعلاوه کرد  " برای اینکه این مردم از این حقوق شان بهره مند شوند نهاد های تضمین کنندۀ باید ایجاد شود که مردم با تکیه بر انها بتوانند به حقوق اساسی شان دست یابد. فلسفه سه قوا در نظام سیاسی رسیدن این مردم به این حقوق است.
قاضی محمدی پیرامون هریک از قوه های سه گانه کشور توضیحات داده  و اضافه کرد که قوه قضائیه در روشنایی قوانین، محکمه عادلانه را دایر می نماید تا عدالت و حقوق شهروندان تأمین گردد. وی بیان داشت که داد گاه نمی تواند به تنهای عدالت را تأمین نماید و در این راستا نیاز به بازوانی دارد و از پولیس کشفی و ارگان تحقیقاتی ثارنوالی به عنوان بازوان مهم دادگاه، در اجرای عدالت یاد نموده و افزود" نهادی دیگری که فراتر از این به نظام قضایی افغانستان کمک می کند تا نظام قضایی حکم به عدل را انجام دهد، نهاد حقوق بشر است. نهاد حقوق بشر و ظیفه نظارتی و مشورتی داشته و مردم را از حقوق بشری شان آگاه می نماید".
بعد آقای ناطقی عضو شورای ولایتی در مورد مشکلات و چالش های فراراه حقوق بشری صحبت نمود ه و چنین اشاره های به این موضوع داشت.
"امروز بحث از حقوق بشر  می آید، چرا بشری که خود دارای تفکر و تعقل است و باز هم شاهد نقض های حقوق بشری است بخاطر رهانیدن خودش از چنگ استبداد خودش. امروز ما با مشکلی که مواجه هستیم، استبداد بشر علیه بشر هست. بشر در چنگ استبداد بشر . دینداران در چنگ استبداد دینی است. امروز قرائت های مختلف از دین صورت میگیرد و همین انسانهای متدین و دیندار در آتش های نفاق قرائت از دین می سوزد. بشری که امروز خود تلاش برای رهای دارد ، باز دامها، شکنجه ها و استبدادهای برای هم نوعان خود ایجاد می کند. در طول تاریخ بشری شاهد نقض های حقوق بشری و بخصوص طیف های آسیب پذیر جامعه انسانی بودیم. افغانستانی که در سالیان مدید در کانون جهل و تعصب، استبداد و انحصار تاریخ سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی خودش را گذرانده بود و تمام اقشار مختلف جامعه افغانستان به استثنای عده اندکی از مواردی نقض حقوق بشری مصون نبود. همان موارد نقض حقوق بشری بود که جامعه انسانی جامعه افغانی از رشد تعلیم و تربیه، رشد اقتصادی و دولت داری، خانواده  همه محروم ماند و یک جامعه توام با مرض روانی بار آمد که در بین خود سال ها خشونت، نفاق و جنگ و تضاد کردند که تمام زیر بنا های اساسی اقتصادی و تعلیمی و معنوی و مادی اش را قربانی کرد".
وی در بخشی دیگری از گفته هایش بیان داشت" کمیسیون  مستقل حقوق بشر افغانستان، مجرای است برای دفاع از حقوق انسانهای متضرر، زنان، کودکان، اقلیت های قومی و هر کسیکه به نحوی متضرر از مسائل نقض های حقوق بشری شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چتر کلانی برای جمع اوری مسائل نقض حقوق بشری و به دادگا کشاندن مجرمین و ناقضان حقوق بشری است".
آقای ناطقی چالش حقوق بشری را قتل و قتال های زنجیره یی و سازمان یافته، انتحار و انفجار، ممنوعیت از تحصیل زنان و دختران، تهدید ها و ممنوعیت ایجاد کردن از کسب و کارو فعالیت های مدنی، فکری وسیاسی ، عدم دسترسی به ازادی های زمینه های آگاهی در مورد حقوق انسانی، ازدواج های زیر سن و اجباری و … که ریشه در عوامیل ذیل دارد.
نبود امنیت، موجودیت فرهنگ معافیت، عدم تطبیق قانون و فساد در ارگانهای حکومتی و غیر حکومتی.
 
سپس رسول مبین مسؤل دارالنشاء کمیته صلح ولایتی غور، صحبت نموده و چهاردهمین سالروز تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تبریک گفته و در ضمن یاد آور شد که وی احساس دارد که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همکار بسیار نزدیک با کمیته صلح است زیرا هردو برای صلح تلاش دارد. وی بیان داشت" کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در راستای نهادینه سازی حقوق بشری و شهروندی تلاش دارد در حقیقت برای ایجاد صلح کار می کند از اینرو این احساس برای ما بوجود امده است".
 
آقای صابری آمر مرکز اصلاح و تربیت اطفال ولایت غور و حسن حبیبی نماینده ریاست ارشادف حج و اوقاف در مورد اسلام و حقوق بشر صحبت کردند.
آقای حبیبی بیان داشت که ظلم و بربریتی که پیش از اسلام بود با فرستاده شدن رسول گرامی اسلام جلو گیری شده و حضرت محمد برای تأمین صلح و امنیت فرستاده شده، در حالیکه امروز کشورهای اسلامی بیشتر دچار مشکلات و نقض های حقوق بشری اند، علتش این است که ارزش های اسلامی را زیر پا می کند. آقای حبیبی در مورد رفتار های انسانی با همدیگر حدیث " من لم یرحم صغیرنا و یوقر کبیرنا فلیس منا" را متذکر شده و افزود که بعد از فتح مکه حضرت پیامبر انتقام جویی نمیکند و می گوید شما آزاد هستید همانطوریکه خدا شمارا ازاد آفریده است.
پایان
سجاد ساحل