آرشیف

2017-12-8

گل رحمان فراز

از حیثیت دینی مان “قدس” چگونه دفاع کنیم؟!

 

از حیثیت دینی مان "قدس" چگونه دفاع کنیم؟!

شکی نیست که دشمنان اسلام و رهروان غرب همیشه در تلاش اند تا بذر نفاق را میان ملت مسلمان جهان اسلام با راه اندازی تعصبات مذهبی برای متفاوت ساختن اندیشه های واحد و بروز تعصبات تناقض و تضاد بپاشد تا قدرت واحد اسلامی و همبستگی کشور های اسلامی از بین رفته و افتخارات زرین تاریخی و دینی شان آهسته آهسته از بین برود. اسلامی از زمره قوی ترین ادیان جهان به شمار می رود. ایشان های آیین اسلامی حتی در رگ و پوست کشور های غیر اسلامی تنیده شده است. همبستگی کلی کشور های اسلامی بر سر هر مورد، به تصویب همان مورد به نفع مسلمانان جهان منتهی خواهد شد و موجب بر افراشته/ شهره شدن پرچم با افتخار و فخر آفرین اسلام خواهد شد.
چشم پوشی نمی توان کرد اینکه مسلمانان برای ایجاد تمدن اسلامی، ثقافت اسلامی و گسترش اسلام در دامنه های کفر نشین رنج های فراوان کشیدند، مشقت های خطیر دیده اند و با گرسنگی، حقارت، قتل، شهادت، چور، مهاجرت و بادیه نشینی آمیزش نمودند. آنها بخاطر پیش برد مرفه زندگی شان فکر نمی کردند بلکه سراسر می خواستند تا نام اسلام را پویا تر، دامنه گسترش اش را فراختر و دعوت به اسلام را بیشتر سازند. آنها در واقعیت به این امر موفق بوده اند و زحمات گذشته شان موجب افتخارات آینده شد. حالا مسلمانان با افتخار از قانون اسلامی پیروی می کنند و زندگی را طبق همان آیین سازگار و هم خوان نموده اند.
حالا که قلمرو حفظ شده گذشتگان از طریق سیاسیون متفاوت الدین در چنگ گرفته می شود چه باید کرد؟! اینکه کفار بخاطر سعادت حکومتداری مردم سالار تصمیم می گیرد چه پیامد را می تواند داشته باشد؟ آیا ما چه نقشی را به حمایت از بیت المقدس برای عدم انتخاب القدس بحیث پایتخت رسمی اسرائیل ایفا کردند می توانیم؟! و آیا حمایت مان کارا، مؤثر و آینده ساز خواهد بود؟!
همین حالا وقت گرفتن حق مسلم و همین لحظه مجال صدا بلند کردن برای محکوم نمودن این حمله سیاسی خواهد بود. اینکه کشور های اسلامی روابط دیپلماتیک شان را با کشور های غیر اسلامی حفظ نموده است، هیچگاه به معنی و منظور صلب صلاحیت اقتدار تصمیم گیری در امورات داخلی شان نیست بلکه آمریکا باید کشور های اسلامی را با حفظ و احترام به مقدسات شان راضی نگهدارد و نگذارد دخالت های این چنینی موجب سرنگونی حاکمیت مطلقه و باطل شدن آرای اعتمادی مردم مسلمان به کشور های ابرقدرت گردد و مردم را بازتر و خشن تر برای مطالبه حقوق شان ببار آورد
هیچ مسلمانی نباید در فکر دیگری (جز این) غرق باشد و فکر کند که حمایت اش از بیت المقدس چندان مؤثر واقع نخواهد شد و هیچگاه مطابق به خواسته های شان تصمیم اتخاذ نخواهد شد. اصلا این طرز توقع از خودمان در کل درست نیست. چون یک رسانه هر مسلمان می تواند جهان را به تکان بیاورد و سیاسیون خلاف کار را راه راست و معقول نشان دهد
پس، بشتابید به سوی کمپاین و هر کدام تان یک مقاله در رابطه به چگونگی استعمار سیاسی آمریکا برای اخذ قلمداد اسلامی بنویسید.

با مهر 
نویسندهگل رحمان فراز