آرشیف

2015-1-22

خیر محمد خیر اندیش

از حسن “حکیمی” تـــــــــا نبی”ساقی”

 
درین شک نیست که اگر ما نقش جوانان را درتمام ادوار تا ریخ در مملکت خود افغا نستان ویا فرا تر ازآن در تمام عرصه های اجتما عی ،سیاسی ،اقتصادی ،آوردن تحولات ،انقلاب ها ،وایجاد گروپ های فشار برای تحقق عدالت خواهی  وتحقق یک نظام مردم سالار با روشها وطریق های گوناگون ومتعدد مورد مطا لعه قرار دهیم در خوا هیم یافت که نقش بسیار سر نوشت ساز وتعین کننده را ایفانموده اند  زیرا  ابتکار ، مردانگی ،داشتن پشت کار ،ایثار واز خود گذ ری  از جمله صفات ویژه جوا نان است که بطور نمونه  والگو میتوان ازانقلاب کبیر فرانسه نام گرفت اما زمامداران وقد ر ت مندان زمان  با شیوه ها وطریق های مختلف از قبیل  تهدید ،تحقیر ،تو هین ،کوچک جلوه دادن پایه های اجتما عی شان ،زنجیر نمو دن زبانها وزدن مهر بر لب های شان وحتی هدف قرار دادن آنها برای جلو گری از تحقق اهداف جوانان استفاده نموده اند .
اما جوانان نحرا سیدن وبطور آشکارا به مبا رزات خود از طریق وسا یل دست داشته خویش ما نند :رسا نها ،روز نا مه ها ،مساجد  ،ر اه اندا زی  مظا هرات  ودر نها یت با گرفتن اسلحه اهداف خود را دنبال نموده اند .
زیرا قشر جوان یک قشر ضعیف نیست جوا نان در طول تا ریخ آرمان گرا بودن وآرمان گرا خواهد بودند اما تعرض کردن وهدف قرار دادن حیثیتی شخصیت های کلیدی ومتنفذ  کار وشغل کتله های کوچک ،حریص ،فرصت طلب است که برا ی بر آورده سا ختن اهداف شخصی خود بر نامه ریزی مینمایند .
اما ما جوانان ثابت میسا زیم که ما ضعیف نیستیم زیرا حنجره نبی سا قی وحسن حکیمی حنجره یک ویا دونفر نیست بلکی حنجره هزار ها جوان آر مان گرا است ما جوانان روی موضو عات شخصی نمی اندیشیم ونمی خوا هیم که بیند یشیم .
و آنانی که میخواهند با دنبال نمودن اهداف سیاسی وشخصی خود با وارد نمودن اتهام های بی بنیاد جلوی موج از عدالت خوا هی هارا بگر یند وحنجره های حق طلب وحق خواه را فرو کش نما یند در ک شان بی جا وفکر شان خام است  .
وبا این کار وروش خود کتله کو چک که دست به همچون اعمال وفعا لیت های غیر مجاز میزنند مورال پیدا  میکنند وبار ها بارهادست به چنین اعمال مشا به خوا هند زد .