آرشیف

2017-9-18

afrotan

از تعویذات و فکاهیات اشرف غنی!

البته  خواننده گان عزیز التفات دارند که فعلأ برای من امکان پرداختن به تمام جوانب غوغا سالاری و شعار پروریی  جناب رئیس محمد اشرف خان غنی وجود ندارند امانه میتوان از دیدن و مشاهده ای بعضی تعویذات و نسخه های سلطانی که  ازجنس غوغا سالاری بوده باشند چشم پوشید و از آن اغماض کرد که  جناب محمد اشرف خان غنی دامت برکاته رئیس حکومت وحدت ملی افغانستان روایت فرموده باشند . اما نباید فراموش کرد که شعار های موسمی و زود گذر نیز در باب آدم ها ی گرسنه حتی در همین  اروپا و ایضأ  امریکا تا حدودی کهنه گردیده و جنبه نمائیشی پیدا نموده است . اما همین امتعه کهنه و زنگ زده که در انطباق با میتود " نقل مطابق اصل " در کشور ما افغانستان به شاخی باد میشوند ناگزیریم بر آن مکثی بنمائیم . راویان ثقه که همیشه روایات صحیح را  روایت می کنند می فرمایند 

وقتی دریک صبح گرم گوشی  تلفن بانو بی بی گل به صدا درآمد شنید که صدای دکتر صاحب است و خواستار اماده ساختن چند صوب لباس اش شده است که معمولأ در مسافرتهای ولایتی با خود حمل میکند  بی بی گل جان بانوی اول نیز بلا درنگ چند بوقچه جامه ای از قبل آماد شده را در یک بکس بزرگ جابجاساخت و در گوشه ای ازدیوار خانقاه ارگ ماند و دیری نگذشت که شخص حضور محمد اشرف خان غنی  وارد خانقاه شد و با سرعت وارد یکی از حمام های ارگ گردید و نکته ایی را که اول صبح به عزم ملاقات با یکی از مأموران دفتر یونما نمائنده گی سازمان ملل به گردن بسته بود بیرون آورد و لباس سفید رنگ مرتاضان و تعویذ نویسان  را بر تن نمود  .
 نباید فراموش کرد که جناب تعویذ نویس خانقاه ارگ تا رسیدن به قول اردوی ۲۰۳ تندر ولایت پکتیا فقط سخنانی را که باید شعار گونه ارائیه میکرد باخود زمزمه مینمود .

http://www.dailymotion.com/video/x6137gb

 
تا مبادا یکباردیگرکه حضرت امام حسین ع سلام را که نواسه پیامبرگرامی اسلام در تاریخ صدر اسلام ثبت گردیده است و آنرا ازروی  متن نوشته شده  نواسه خدا خوانده بود رسوای خاص وعام شود . ! ابتدأ و پس از معاینه قطعه گارد قول اردوی تندر که خود را سرقوماندان اعلی اردوی ملی خواند اینگونه سخنانش را آغازید .