آرشیف

2017-6-19

فضل الحق ملكزاده

ازادى !

كشور ازاد بوديم ، خار چشم دشمنان
راد مردان شجاع ى ،اين سرزمين قهرمان.

اى وطن ويران گشتى، خاكى اوليأ
نسل بيدار وطن ، يورش بريد بر دشمنان.

كفر الحاد يك ستون ، مشرك اند
ما مسلمانيم در سنگر ، حافظى  صاحبدلان.

اجنبى ، گردوست گردد، اعتبارى نيست بران
ان پلان شوم دارند كارى دشمنان .

هيچ نيروى نباشد، همچو سلطانى جهان 
ما همه يكجا ، قلع گردد دشمنان .

كاخ استبداد را ، برهم زنيد اى غازيان 
كشور ازاد سازيم از شر اين دلقكان

قتل كشتار را ببينيد ، نوكران اجنبى  
ملت ما  را تباه كرديد ، اى جابران

ظلمً جبر خاينين ،  أواره و ، بيچاره كرد.
با قيام مردمى سركوب گردند ملحدان 

مردمى غيور داريم نسل پاك انقلاب
منقلب سازيد  ديوار بي بنياد شان

نوشته ملكزاده