آرشیف

2024-3-21

نظیر ظفر

ارمغان بهار

 هر بهار با خود هزاران ارمغان می آورد

در دمن صد لاله در کوه ارغوان می آورد

از برای مرحمت   بهر زمین از     بهر زرع

آب را   از   ابر.  های    آسمان   می   اورد

چون دم عیسی طبیعت را ببخشد عمر نو 

زنده گانی را    دو    باره بر   جهان می اورد

می‌دهد امر شگوفایی به گلهای های چمن

عندلیبان.   را     بوصفش  در زبان می اورد

می کند مشاطه   گی   با دست اعجاز هنر

یعنی   تصویری  ز باغهای     جنان می اورد

آنقدر    تاثیر     دارد    بر ظفر    فصل بهار

 کز  تنور   طبع   او شعر   و بیان   می اورد 

  نوشته نذیر ظفر. 1403 دوم حمل