آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

ارزش پروژه هـای وزارت انرژی و آب در ولایت غور در سال 1392 بیش از 33 میلیون دالر امریکائی می رسد

 

وزارت انرژی وآب
ریاست حوزه دریایی هریرود بالایی ولایت غور
پروژه های وزارت انرژی وآب در ولایت غور  که در سال 1392 تحت کار ویا در مرحله تدارکات  می باشد
 

وضیعت پروژه

تمویل کننده

بودجه پروژه

اسم پروژه

شماره

تحت کار

بانک انکشاف آسیائی

7600000دالر

احداث کانال سیاسنگ

1

تحت کار

بانک انکشاف آسیائی

195000دالر

اعمار تعمیر انجمن استفاده کننده گان آب کانال پوزلیچ وسیاسنگ

2

تحت کار

بانک جهانی

350000دالر

بازسازی کانال وردکها دولت یار

3

تحت کار

بانک جهانی

285000دالر

بازسازی کانال مایل سفلا دولت یار

4

تحت کار

بانک جهانی

220000دالر

بازسازی کانال برات ها  دولت یار

5

تحت کار

بانک جهانی

300000دالر

بازسازی کانال کته چشمه  دولینه

6

مرحله بیدنگ

بانک جهانی

350000دالر

بازسازی سربند ها وکانال کابلک  چغچران

7

مرحله بیدنگ

بانک جهانی

230000دالر

بازسازی  سربند ها وکانال قشلاق سوخته  چغچران

8

تحت دیزاین

بانک جهانی

بعد دیزاین

بازسازی سربند ها  وکانال کندیوال   چغچران

9

تحت دیزاین

بانک جهانی

بعد دیزاین

بازسازی کانال کمرک شهرک

10

تحت دیزاین

بانک جهانی

بعد دیزاین

بازسازی واحداث کانال دهن شر شر دولت یار

11

تحت دیزاین

بانک جهانی

بعد دیزاین

بازسازی سربند ها وکانال دوآب وباریکک سر جنگل

12

داوطلبی شده تحت دیزاین است کمپنی RGM روسی برنده داوطلبی است

بودجه ملی افغانستان

23000000دالر

دیزاین واعمار بند برق پوزلیچ به ظرفیت 4.5میگاوات

13

 

32530000دالر

مجموع قیمت پروژه ها

 

 
پروژه های تحت دیزاین بودجه شان به ارزش یک میلیون دالر تخمین می شود که در سال 1392 طی مراحل وآماده کار می گردد .
درذیل این جدول عکس های از فعالیت های عملی این اداره در سال 1392 را نشان میدهد امید وارم که خوانندگان با فرهنگ سایت جام این یادداشت ها را بر خوانند وبدانند که در جریان سال 1392 بیشترین پول را وزارت انرژی وآب در ولایت غور به مصرف می رساند واین پروژه ها در یادداشت که جناب والی  صاحب غور در فیس بوک گذاشته بودند  تذکر داده نشده است وبیشتر این پروژه ها به اثر سعی وتلاش جناب ایشان به مرحله منظوری رسیده است  . به امید روزی که مردم غور همه خوش بخت باشند وشاهد یک غور آباد وسر سبز باشیم .
 
بااحترام
محمدامین وکیل
رئیس حوزه دریایی هریرود بالایی غور
 
 

ارزش پروژه های وزارت انرژی واب در ولایت غور در سال 1392 بیش از 33 میلیون دالر امریکائی می رسد
 
ارزش پروژه های وزارت انرژی واب در ولایت غور در سال 1392 بیش از 33 میلیون دالر امریکائی می رسد
 
ارزش پروژه های وزارت انرژی واب در ولایت غور در سال 1392 بیش از 33 میلیون دالر امریکائی می رسد
 
ارزش پروژه های وزارت انرژی واب در ولایت غور در سال 1392 بیش از 33 میلیون دالر امریکائی می رسد
 
ارزش پروژه های وزارت انرژی واب در ولایت غور در سال 1392 بیش از 33 میلیون دالر امریکائی می رسد
 
ارزش پروژه های وزارت انرژی واب در ولایت غور در سال 1392 بیش از 33 میلیون دالر امریکائی می رسد
 
ارزش پروژه های وزارت انرژی واب در ولایت غور در سال 1392 بیش از 33 میلیون دالر امریکائی می رسد
 
ارزش پروژه های وزارت انرژی واب در ولایت غور در سال 1392 بیش از 33 میلیون دالر امریکائی می رسد
 
ارزش پروژه های وزارت انرژی واب در ولایت غور در سال 1392 بیش از 33 میلیون دالر امریکائی می رسد
 
ارزش پروژه های وزارت انرژی واب در ولایت غور در سال 1392 بیش از 33 میلیون دالر امریکائی می رسد
 
ارزش پروژه های وزارت انرژی واب در ولایت غور در سال 1392 بیش از 33 میلیون دالر امریکائی می رسد
 
ارزش پروژه های وزارت انرژی واب در ولایت غور در سال 1392 بیش از 33 میلیون دالر امریکائی می رسد
 
ارزش پروژه های وزارت انرژی واب در ولایت غور در سال 1392 بیش از 33 میلیون دالر امریکائی می رسد
 
ارزش پروژه های وزارت انرژی واب در ولایت غور در سال 1392 بیش از 33 میلیون دالر امریکائی می رسد
 
ارزش پروژه های وزارت انرژی واب در ولایت غور در سال 1392 بیش از 33 میلیون دالر امریکائی می رسد
 
ارزش پروژه های وزارت انرژی واب در ولایت غور در سال 1392 بیش از 33 میلیون دالر امریکائی می رسد
 
ارزش پروژه های وزارت انرژی واب در ولایت غور در سال 1392 بیش از 33 میلیون دالر امریکائی می رسد
 
ارزش پروژه های وزارت انرژی واب در ولایت غور در سال 1392 بیش از 33 میلیون دالر امریکائی می رسد
 
ارزش پروژه های وزارت انرژی واب در ولایت غور در سال 1392 بیش از 33 میلیون دالر امریکائی می رسد
 
ارزش پروژه های وزارت انرژی واب در ولایت غور در سال 1392 بیش از 33 میلیون دالر امریکائی می رسد
 
ارزش پروژه های وزارت انرژی واب در ولایت غور در سال 1392 بیش از 33 میلیون دالر امریکائی می رسد
 
ارزش پروژه های وزارت انرژی واب در ولایت غور در سال 1392 بیش از 33 میلیون دالر امریکائی می رسد