آرشیف

2014-12-13

شیخ احمد غوریانفر

ارزش برای انسان تا کدام حد وجود دارد ؟

 

بمناست قتل نا به هنگام وعلمناک اطفال قریه دهن احصار ولسوالی شهرک
 
وقتی صدای یک طفل در حال تولدش بلند میشود ، خوشی سراسر عرش وملکوت و تمام خانواده و اطرافیانش را فرامیگیرد. چی لحظۀ خوش آیندی است که خداوند تعالی با تمام مخلوقاتش ازین خلقت لذت میبرند. غنچه های لبخند مملو از محبت ما را نویدبخش اینست که یک همنوع دیگرمان بدنیا آمده و برای بقای نسل مان کار و پیکار مینماید.
اما افسوس وصد افسوس که از یک سو عده از اشخاص مزدور، خود فروخته و دزد که سنگ اسلام را بر سینه زده از اسلام حرف به زبان می آورند و نام خود را حامیان اسلام عزیز میگذارند، مگر بر خلاف اساسات آن و گفته های خداوند عمل کرده مخلوقش را که او از خلقتش لذت میبرد از بین میبرند.
و در طرف دیگر قضیه کسانیکه استند که لاف از آزادی، دموکراسی و حقوق بشر میزنند به آن شعارسر میدهند و بمنظور دفاع از آن بر ملت ها یورش میبرند، مقدسات شان را پایمال کرده  به آن بی احترامی میکنند، بنا به دلایل نا معلوم  افراد ملکی را زیر بمباردمان هوائی قرار داده بی رحمانه بقتل میرسانند.  
آیا ازرش یک انسان برای کسانیکه دست شان به خون مردم  آلوده میباشد معلوم است یا خبر؟
سوال اینجاست چرا ما انسانها اینقدر بی رحم و قصیرالقلب استیم……….؟
آیا میدانید به چی خون دل این فرزندان (پسر یا دختر) بزرگ میشوند باز به ثمر میرسند تا که آرزو های دیرینه والدین شانرا بر آورده سازند؟  
و توظالم خدا نا ترس و قاتل غدار که هر گز مامور نبوده ای با فشار دادن یک سویچ  از زمین یا ازهوا نفس یا جان دلبندی که جگر گوشۀ کسی است را که چی بهای دارد  بگیری.
 و یا آن هیله گر خدا ناترس که شمشیر اسلام در دست داشته بنام اسلام با صد هزار مکر وحیله در بین مردم جا گرفته سبب مرگ ده ها کودک بیچاره و مردم بی گناه میشود و مادران و اطرافیان وتمام انسانهای با احساس را به ماتم ابدی مینشاند.
 آیاتو همان نیستی که از حقوق بشر، دموکراسی و حقوق اطفال حرف میزنی؟
و تو! تو همان کسی که خود را مسلمان گفته شعار دفاع از اسلام را  سر داده ای باز بزدلانه در بین مردم بی دفاع جای گرفتی و آنها را به خود سپر ساختی سبب مرگ اطفال معسوم شان شدی. بگو که این چنین عمل خاینانه در کدام جای از قانون اسلام عزیز  گفته شده است؟ شاید به همین فکر هم باشی که  خداوند ترا خواهد بخشد؟
در اخیر میگویم که مرگ برکسانیکه خود را مسلمان مینامند  و سبب قتل بی رحمانه مردم بی دفاع خصوصاً اطفال این نو نهالان و آینده سازان وطن عزیز ما میشوند.
مرگ بر کسانیکه خود حامی دموکراسی، حقوق بشر و آزادی بیان استند، مگر بشکل بی رحمانه و فاجعانه بدون حدف مشخص بر مردم ما یورش میبرند آنهارا به قتل میرسانند اطفال شانرا از بین میبرند.

 
 

در سوگ طفلاکان شهید زنده یاد

 

ای هموطن!
هر گز غم مخور
که ما بر دیو دد ها پیروز میشویم
این شب تار هولناک  هم در گذر است
این درنده های از خویش و بیگانه صفت
در گرداب و لجنزار ها ی ما حول ما
در کمین جان های عزیز ما نشسته اند
**********
 
باید بیدار بود
باید هوشیار بود
تا مشت آهنین به دهن دون همتان زد
مشت آهنین با حرف صلح و حب وطن
آخر تا به کی منت پست همتان را گوش کرد
ما ندانستم و باز هم بندۀ دونان شدیم
**********
 
ای هموطن!
در سوگ مرگ اولاد تو حریقم به هر قدم
در ماتم آن جگر گوشۀ تو شریکم به هر قدم
من آن سرسپرده راه آزادگان بودم و هستم
در کاروان داغدیده گان این راه رفیقم به هر قدم
**********
 
آن قاتلان بزدل و بی رحم را ای عزیز
ازعمق دل تقبیح اعمال میکنیم
با یک دعا خواهم ز پروردگار خویش
باشد همیشه شاد ارواح طفلکان شهید زنده یاد
یا باری تعالی ! صبر زدرگاه خویش اعطا  نما
بر جمله بازمانده گان  عزیزان زنده یاد

 
 
غوریانفر
سرطان 1388
مزار شریف