آرشیف

2016-7-3

رسول پویان

ارث پـــــــــدر

آنان که اصل و ریشۀ خود را بسوختند
ارث پـدر و خـاک بـه دشـمن فـروختند

دیبای زربافـت وطـن بـد قـواره گـشت
از جـنس خـارجی بَـدل جـامـه دوختند

1/7/2016
رسول پویان