آرشیف

2016-10-21

سعدالدین غوروال

ادامه چهارده جنگ یا سونامی قرن
 جنگ افغانستان ویا سونامی قرنادامه چهارده جنگ ویاسونامی قرن تا فعلا به یک کورگره وبه یک معمی مبدل شده ،. هیچ روشنی وراه حل دیده نمیشود. درقاموس وفرهنگ سیاسی ،نظامی واجتماعی  بمثابه یک پدیده شوم ولاینحل باقیمانده ، هیچ نهاد،سازمانی ،سیاست مدارودانشمندی نتوانسته یک راه حل معقول وقابل قبول برای همه طرفهای درگیردرقضایای افغانستان طرح وپیشنهاد نماید تا براین تراژیدی چهارده جنگ خاتمه داده ومردم افغانستان هم مانند سایرمردمان دنیاء درفضای صلح وامنیت زنده گی نمایند.که  درآستانه نشست بروکسل وتوافق دولت با حزب اسلامی حکمتیار وضعیت به منوال انکشاف نموده که شعله آتش جنگ به دروازه های شهرهای کندوز، ارزگان ،هلمند وفراه رسیده  طالبان وگروه هراس افگن مراکزولایات متدکره را تهدید نمودند هنوز معلوم نیست که این وضعیت به کجاه خواهندکشید مردم افغانستان تا چه وقت به آتش جنگ خواهند سوخت ؟
چیزیکه واضح است فعلاهیچ کس ازطرفهای درگیردرقضایای  افغانستان صادق نیست زیراهرکدام ازطرفهای جنگ منافع خودرا درادامه جنگ وخونریزی می بیند وجستجومیکند ازیکطرف نیروهای خودی درتامین صلح وایجاد حکومت قانون پول سرمایه که درمدت حاکمیت جمع کردند تشویش دارند . متحدین منطقوی وبین المللی با تامین صلح وختم جنگ حضوروموجودیت نظامی شان درافغانستان ازدست خواهند داد ، طالبا ن وسایرگروه های جنایت کاربیم آنرا دارندکه، دردادگاه مردم به میزمحاکمه خواهند رفت:
لذا گفته میتوانیم همه نیروهای درگیردرقضاضای افغانستان به ادامه جنگ وخونریزی منافع خودراجستجو مینماید.کدام راه حل معقول  درختم جنگ وتامین صلح دروجودبازیگران کنونی  عرصه سیاسی  بمشاهده نمیرسد،ازجانب هم تماس ها ونزدیک شدن روسیه وجمهوری اسلامی ایران  با شبکه ازافراطی ترین گروه های طالبان وسایرشبکه هراس افگن اوضاع را پیچیده ترساخته وآژیرسرخ برحل وفصل قضایای افغانستان بوده هیچ روشنی وراه حل به مشاهده نمیرسد. وائتلاف جدید روسیه ،چین ،ایران وپاکستان با افراطی ترین گروهای طالبان درمبارزه علیه دولت افغانستان ومتحدین بین المللی آن به نحوانتقام جوی زمان جنگ سرد خواهند بود که اوضاع نظامی وسیاسی کشورمارا بدترخواهندساخت ، سخنان وزیرخارجه چنین که گفته است جمهوری خلق چین ازعملکرد دولت روسیه درمورد جهان به ویژه افغانستان حمایت میکند. نشانه شکل گرفتن یک ائتلاف جدید به قضایای کشورما وابسته بوده همچنان موضع گیری مغرضانه دولت مردان اسلام آباد دررابطه مناسبات جدید هند ،افغانستان وامریکا که حل وفصل موضوع کشمیربه قضایای افغانستان مربوط میدانند همه نشانه های است که وضعیت بطرف خراب شدن میرود وکشورما قربانی کشمکش های منطقوی وجهانی خواهند  شد  
حالا میخواهم بگویم که اوضاع انکشاف یافته مربوط به مردم افغانستان به عناصرآگاه این وطن است که بادرک ازاوضاع سیاسی ،نظامی وانکشافات کنونی منطقوی وجهانی باقضایا چگونه برخورد نموده وبر رهبران حکومت وسیاسیون افغانستان فشاروارد نمایند تا برمنافع ملی علیا کشور دقت کامل داشته  بخاطرنجات وطن ازین تراژیدیکه  به آن مواجه است یک لحظه هم غفلت نکنند