آرشیف

2015-1-24

داكتر فرزاد فهيمي

اداره و مـــدیـــریــــــت

 

منابع چيست : 
عبارت از سرمايه يك سازمان ميباشد كه انواع آن عبارت از منابع فزيكي ، منابع مالي ، منابع بشري و منابع غير محسوس .
 
موثريت چيست ؟
انجام فعاليت هاي درست و صحيح ميباشد كه در آن كيفيت مطرح است .
 
هدف چيست ؟
عبارت از نتيجه مطلوب انجام موفق يك فعاليت است .
 
 Goal گول چیست؟
 
اهدافيكه در قيد زمان نبوده و به رقم افاده نشود  گول  گفته ميشود.
 
Target چیست؟
 
به اهداف قصيرالمدت گفته ميشود .
 
   Objective    چيست ؟
 
اهدافيكه به ارقام افاده شده و محدود به زمان باشد گفته ميشود .
 
 
مشخصات يك هدف مفيد .
 
1 – مطابق به ضرورت باشد .
2 – قابل تطبيق باشد .
3 – قابل مشاهده باشد .
4 – قابل اندازه يا سنجش باشد .
 
 
آمر اعطا كيست ؟
 
به شخصي گفته ميشود كه صلاحيت منظوري و تعديل قرار داد بخاطر تهيه اجناس را دارا باشد .
 
پيشنهاد چيست ؟
 
سندي است كه براي تداركات مطابق قانون و مقررات استفاده ميشود .
 
 
 
فرمان چيست ؟
 
عبارت از يك سند تقنيني حكم عام است كه مبني بر اجراي يك موضوع براي يك مدت زمان محدود يا نا محدود ميباشد .
 
مقرره چيست ؟
 
عبارت از يك سند تقنيني است كه صلاحيت صدور آنرا يكي از قواي ثلاثه دولت دارا ميباشد .
 
اسناد تقنيني چيست ؟
 
عبارت از قانون فرمان تقنيني، مقرره و لايحه ميباشد .
 
استراتيژي چيست ؟
 
عبارت از پلان گذاري و استفاده از منابع به قسميكه چانس موفقيت در بدست آوردن اهداف در آن بيشتر باشد .
 
لايحه چيست ؟
 
وضع يك سلسله معيار هاي وظيفوي كه متكي به مقررات و قوانين باشد .
 
پلان گذاري چيست ؟
 
عبارت از تعين هدف و رسيدن به آن ميباشد .
 
 
اصول پلان گذاری
 
1 – اهداف پلان گذاري .
2 – فعاليت هاي مورد نظر .
3 – منابع كه در برآورده شدن اهداف بكار برده ميشود .
 
بوديجه چيست ؟
 
عبارت از كيسه است كه در آن عوايد ريختانده شده و مصارف از آن برداشته شود به دو بخش  ميباشد 1 عادي 2 انكشافي
 
شاخص  هاي صحي چيست ؟
 
عبارت از اندازه گيري هاي است كه براي توضيح حالت صحي كمك نموده و هم براي تغيراتيكه در حالت صحي به مرور زمان به ميان ميآيد استعمال ميشود .
 
 
شاخص هاي صحي به سه منظور استفاده ميشود .
 
1 – تحليل وضعيت موجوده .
2 – مقايسه حالت صحي يك محل با محل ديگر .
3 – مقايسه حالت صحي موجوده با حالت صحي گذشته .
 
ايپيديمو لوژي  چيست ؟
 
 
عبارت از مطالعه توزيع امراض و تكرر وقوع آن در بين مردم ميباشد .
 
 
هدف اپيديمو لوژي  چيست ؟
 
بدست آوردن ، تحليل و تعبير معلومات صحي ميباشد .
 
 
 
مراحل اپيديمو لوژي .
 
 1 – ايپيديمو لوژي  تحليلي
2 – ايپيديمو لوژي  تشريحي .
3 – ايپيديمو لوژي  تجربوي .
4 – ايپيديمو لوژي ارزيابي .
 
 
وقوعات چيست ؟
 
عبارت از بوجود آمدن چند واقعه جديد در مدت معين ميباشد .
 
Prevalence   چیست ؟
 
عبارت از تعداد مجموعي واقعات يك مرض در يك نقطه از زمان است .
 
ايپيديمي چيست ؟
 
عبارت از پيدا شدن واقعات يك مرض بيشتر از تعداديكه توقع ميرود .
 
پرابلم چيست ؟
 
عبارت از يك مشكل يا مانعه بين حالت موجوده و هدف مطلوب آينده است .
 
قانون چيست ؟
 
عبارت از مجموع دساطير و مقررات است كه براي تنظيم اجتماع وضع شده است و در مقابل ضمانت اجرا ميشود .
 
دفتر چيست ؟
 
 
عبارت از محلي است كه در آن كارها روي اوراق انجام شده اسناد و مكاتب در آن نگهداري ميشود .
 
 
اهداف مجموعه خدمات اساسي شفاخانه ها
 
1 – شناسائي و در يافت يك مجموعه معياري خدمات شفاخانه در سطوح مختلف .
2 – تهيه يك رهنمود براي وزارت ، موسسات  تمويل كننده كه چگونه براي شفاخانه ها كارمند ، لوازم ، مواد ضروري و ادويه تهيه ميشود .
3 – بهبود بخشيدن يك سيستم رجعتي را كه  BPHS به  EPHS پيوند دهند .
 
هماهنگي چبست ؟
 
عبارت از نظم بخشيدن به فعاليت هاي افراد ، گروه ها ، سازمانها و غيره برای رسیدن به هدف.
 
عوامل موثر روي هماهنگي .
 
1 – هدف
2 – آمر گروپ
3 – تعين مسئوليت
4 – تعين صلاحيت
5 – كنترول
6 – تعين وظايف
7 – توازن
 
فوايد هماهنگي
 
اول . افزايش منابع .
دوم . جلوگيري از وقت زياد .
سوم . رسيدن به هدف به صورت درست وسريع.
چهارم . انكشاف اقتصادي سياسي .
 
 
مجموعه خدمات صحي اساسي از اجزاي ذيل تشكيل شده است .
 
1 – صحت مادر و نوزاد .
2 – صحت طفل و معافيت .
 – A خدمات EPI
  – B منجمنت جامع امراض دوره طفوليت
3 – تغذيه عامه .
 A  – متمم كردن مايكرونتريت ها .
 – تداوي سوي تغذي كلنيكي .
4 – امراض ساري . مثل كنترول توبركلوز و ملاريا
5 – صحت رواني .
منجمنت مشكلات رواني در جامعه ، تداوي مريضان سراپا و داخل بستر در مراكز .
6 معيوبيت .
توسعه خدمات ارتوپيدي در شفاخانه و شامل نمودن فزيوتراپي در PHC  .
7 – تهيه ادويه اساسي .
8 انتقال خون .
 
عوامل تشويق كننده براي كارمند .
 
1 – تحسين و تمجيد .
2 – ترقي و پيشرفت .
3 – گرفتن مسئوليت .
4- رشد شخصيت .
5 – موقعيت در كار .
6 – اهميت كار.
 7 – معاش مناسب يا كافي .
 
عوامل نا رضايتي و مايوس كننده كارمند .
 
1 – شرايط خراب كار .
2 – بيكفايتي اداره .
3 – نظارت نادرست .
4 – روابط ضعيف بين پرسونل .
5 – شخصيت ضعيف آمر تيم .
6 – معاش ناكافي .
 
 
انظباط چيست ؟
 
عبارت از رعايت نظم اداره و تطبيق قوانين نافذ شده دولت .
 
تخلف چيست ؟
 
سركشي از قوانين نافذ شده در موقع انجام وظيفه .
 
 
 
نظارت چيست ؟
 
عبارت از شيوه حاصل نمودن اطمينان از شايستگي ، مويت  و كفايت پرسونل از طريق مشاهده و مباحثه و توام با رهنمائي باشد .
 
اشكال نظارت .
 
نظارت به سه شكل ميباشد .
1             – Autocritic
2        Anarchitic-         
3       ِ Democratic –    
 
پيامد هاي ريفورم جديد اداري .
 
1 – از بين بردن تشكيلات كهنه و غير موثر .
2 – از بين بردن بيكاري هاي مخفي .
3 – انكشاف سيستم اداره عامه معاصر .
4 – توسعه انواع كاريابي جديد و شغل سازي   . 
5 – استخدام به شيوه رقابت آزاد به هدف مندي انكشاف ظرفيت ها .
6 – از بين بردن فساد اداري .
7 – ايجاد اداره بدون تبعيض .
 
انواع تقدير نامه و صلاحيت دادن آن .
 
1 – درجه اول كه از صلاحيت رئيس جمهور ميباشد .
2 – درجه دوم كه از صلاحيت معاونين رئيس جمهور ميباشد .
3 – درجه سوم كه از صلاحيت وزارت ميباشد .
 
عوامل فساد اداري .
 
1 عدم موجوديت سيستم تعقيب قضائي .
2 – عدم موجوديت سيستم مكافات و مجازات .
3 – معاش كم .
4 – تقديم روابط بر ضوابط در استخدام .
 
 
وظيفه پارلمان چيست ؟
 
تصويب بوديجه سالانه دولت قر ار داد هاي بين المللي و فراخواندن كابينه به شمول رئيس جمهور .
 
پروسيجر چيست ؟
 
عبارت از طي مراحل و يا قدم هاي يك كار از ابتدا تا انتها
 
اداره چيست ؟
 
عبارت از يك نظام اجتماعي و طرح روش هاي خاص ميباشد كه در آن يكتعداد از افراد جهت رسيدن به يك سلسله اهداف مشخص با هم همكاري و اشتغال دارند .
 
اساسات اداره .
 
اول –   تشكيل
دوم  –  حجم كار
سوم –   موثريت .
 
سيستم چيست ؟
 
عبارت از مجموعه ارگانها و ديپارتمنت هاي مختلف داخل يك سازمان ميباشد كه بخاطر رسيد به اهداف مشخص از يك سلسله قواعد و مقررات مشخص و مشترك پيروي نموده و يكجا باهم فعاليت مينمايد .
 
اصول اداره چيست ؟
 
هماهنگي وحدت ، اصول سلسله مراتب ، اصول وحدت مردمي ، اصول تخصص تعادل ، نظارت و انعطاف پذيري .
 
مدير كيست ؟
 
در لغت به معني اداره كننده و تنظيم كننده ميباشد و در اصطلاح به شخصي اطلاق ميشود كه مسئوليت تنظيم نمودن عمل كرد تيم خود را دارا ميباشد.
 
پروژه چيست ؟
 
عبارت از يك نوع فعاليت مشخص است كه داراي يك آغاز و انجام معين ميباشد طوريكه با تكميل آن تشكيل آن از بين ميرود .
 
پاليسي چيست ؟
 
عبارت از تعهد كاري است براي تطبيق پاره از امور در يك سازمان .
 
استخدام چيست ؟
 
عبارت از پر كردن و پر نگهداشتن پوست هاي خالي در تشكيل سازمان ميباشد .
 
تشكيل چيست ؟
 
عبارت از تقسيم بندي وظايف ، تعين حدود صلاحيت و مسئوليت ، تعين روابط منطقي واحد ها و سلسله مراتب در يك اداره ميباشد .
 
رهبري چيست ؟
 
عبارت از پروسه است كه در آن سلوك و برخورد افراد طوري تحت تاثير و نفوذ در آورده شود تا با اهداف سازماني و گروپي ممد واقع شود.
 
جلسه بن در كدام سال روي چه منظور داير گرديد ؟
 
جلسه بن در 6 قوس 1380 آغاز و در 16 قوس 1380 ختم گرديد كه براي اداره موقت تحت سرپرستي حامدكرزي داير گرديده بود.
 
 
تعريف خدمات ملكي .
 
عبارت از يك تشكيل غير نظامي و قضائي ميباشد كه در چوكات حكومت وظيفه مينمايد و توسط مكتوب شماره 257 مورخ 2 ثور 1380 تشكيل گرديده بود .
 
وظايف كمیسيون اداري و خدمات ملكي .
 
 طرح و نظارت از پاليسي شرايط مربوط به استخدام ، معاش ، حاضري ، تقاعد ، ترفي ، رخصتي و ساير امور مربوط به خدمات ملكي .
 
حاضري چيست ؟
 
سندي است كه موجوديت كارمندان را در اوقات معين كار ثبت مينمايد .
 
تهيه كننده : داكتر فرزاد « فهيمي »