آرشیف

2014-12-30

امیرخان جوینده

اخـگـر عـشــــق

دل گـــرفتار تودارد نا زنین ســــــــویم بــــــیا
عشقِ رخسا رتو دارد نا زنین ســــــویم بــــیا
 
خانه ای دل گشته خراب در اخگرعشقت کبا ب
رنــــــج بسیا رتو دارد نازنین ســــــــویم بـــــیا
 
نا ز من همـــــراز من توی نشیب فــــــرازمن
دل خــــــــریدارتودارد نا زنین ســــویم بـــــیا
 
ایــــــــمن دنـــــیایی من طاقــــــت تــــنهایی من
بـس که غمخــــوارتودارد نازنین ســــویم بــــیا
 
میبری با غمــزه ونا ز صـــــــبرمن قــــرارمن
نا لــه ای زارتو دارد نا زنین ســـــــویم بـــــیا
 
زاروزبونم زهجـــران بهــــرعشقت مه خوبا ن
چشم انتظا رتودارد نا زنین ســــــــویم بــــــــیا
 
شـــــــا دی ونـــــشا ط من زیــــــورحیا ت من
دل طلب گا رتودارد نا زنین ســـــویم بــــــــــیا

 
مکن (جوینده ) را تــــنها به عشقت زاروشـــیدا
لحـــــظه ای دیـــدارتو دارد نا زنین ســـویم بـــیا
 
امیرخا ن جوینده
شب پنجشنبه 3/10/89شهرکابل