آرشیف

2018-9-30

دکتور محمد انور غوری

احمد سعیدی – کاندید نمایندگی کابل در ولسی جرگه
احمد سعیدی فرشته نیست ، جنیات نیست ، نابغه نیست ، انسان معمولی و جایزالخطاست ، اما او : یک شخص عمل گرا(پراگماتیست) ، وطن دوست ، حساس ، با قضاوت ، صمیمی ، خوشخوی ، بی تعصب و بلند همت است.  مقابل بی عدالتی ها می ایستد ، در مصیبت های ملی متاثر می شود ، حضور می یابد ، زار زار می گرید و برای زخمی ها بیدریغ خون می دهد ، از گفتن حقایق هراس ندارد ، سخنانش رابه گوش هرکس و هر مقام  رسانده میتواند ، راجع به اوضاع منطقه و جهان اطلاعات کافی دارد ، کینه کش وسیاه درون نمی باشد ، به نسل جوان و تعادل حقوق زن و مرد، خوشبین است ، با هیچ کس دشمنی شخصی ندارد ، به زبان های فارسی و پشتو، فصیح صحبت می کند. اگر به شورا برود کسی را به بوتل نمی زند و کسی هم اورا زده نمی تواند ، در مجلس به خواب نمی رود ، غیر حاضری نمی کند، لاف نمی زند ، او هرگز کج بحث ، کج مرض ، منفی باف ، حسود و خود بین نیست. نسبت به نابسامانی های روز گارکشور، سینۀ سوخته و درد درون دارد.
 
کار ملت نه به افسانه و افسون باشد
***
سینۀ سوخته و درد درون می خواهد
بیدل