آرشیف

2015-2-5

محمد رسول سعیدی

احداث بــــــــــــــاغ و باغداری در افغانستان

 

باغداری یک بخش مهم زراعتی در افغانستان می باشد در این بخش تعدادزیاد مردم مصروف کار بوده واز در آمد آن امرار معشیت می نماید .اما سطح معیشت آنها ،طوریکه دیده می شود به مراتب پاینتراز سطح معیشتی است که از یک باغدار توقع می رود .
دلیل عمده آن این است که تقریبآ باغهای کل آڼها بشکل عنعنوی وابتدایی احداث شده وامور باغداری شان به شیوه عنعنوی وغیر فنی به پیش برده می شود .مقدار حاصلیکه از باغها ی آنها بدست می آید مسلمآ نمی تواند مخارج زندګی شان را تامین نموده وسطح معیشت آنها را بهبود بخشد .اګر یک باغ ، چه تجارتی باشد چه فامیلی براساس یک پلان دقیق ودرست ومطابق معیار ها ی قبول شده باغداری احداث شود وامورآن بصورت فنی وبا کاربرد تکنالوژی عصری به پش برده شود ، باغداری می تواند یک شغل بسیار پردر آمد باشد .
باغداری را میتوان فن کشت وپروریش نباتات چندین ساله ایکه بخشی ویا تمام میوه آنها به قسم تازه ویا پخته خورده می شود تعریف نمود .
اما فن کشت وپرویش آنها همانند کشت وپرورش نباتات یکساله نمی باشد .زیرا بسیاری از درختان مثمر بعد از غرس شدن بمثل نباتات یکساله در طی مدت یکسال یا کمتر ار آن حاصیل ببار نمی آورند بلکه مدت چهار تا هشت سال را در بر میګیرند که به مرحله حاصلدهی برسند علاوه بر آن نباتات چندین ساله خصوصآ در ختان مثمربرای مدت فوق حا صیل نمیدهد بلکه یک مقدار پول دیګر نیز ضرورت دارند تا پرورش ومحا فظت ګردند .
ازهمین سبب است که خساره افتصادی نا شی از اشتباه در کار احدااث باغ بمراتب سنګینتر از چنین خساره نبا تات یکسا له میبا شد .
زیرا اشتباه در کار نباتات یکساله صرف تاوان یکساله دارد ، پس اشتباه در کار نباتات چندین ساله ،خساره چندین ساله در قبا ل دارد .بمنظور آنکه باغداران کشوردر احداث باغ متحمل همچو خساره نه شوند با ید نکات اتی را د رنظر داشته باشند :
۱ – بررسی عوامل محیطی که خلی مهم وضروری است در نظر ګرفته شود .
۲ – بررسی وبر آورد عوامل اقتصادی در نظر داشته باشند .
۳ – بررسی راه های ترانسپورتشن ومارکت را در نظر داشته باشند .
۴ – طریق آماده کردند زمین وغرس نهال .
۵ – انتخاب انواع واقسام نهال وتهیه آنها، مشروط براینکه توافق محیطی در نظر ګرفته شود .
۶ – قوریه با ید د رهمان محیط ساخته شود که توافق همان محیط را بخود میګیرد دایم نتیجه خوب در قبال دارد .
۷ – کنترول امراض وآفات .
۸ – آبیاری به موقع .
۹ – شاخه بری در وقت ومعین آن ،وهم انواع پیوند در وقت مناسب باید در نظر ګرفت .
 
معرفی انواع درختان مثمر وتوافق  آن با محیط در اینده ها ادامه داده خواهد شد .
تهیه کنند : محمد رسول ( سعیدی )
شهر چغچران تاریخ ۶ جنوری ۲۰۱۱