آرشیف

2018-1-17

مسعود حداد

اجنبی لشکر کشید

از تنِ رنجورِ میهن ، دود و آتش سر کشید
سوز و دردش را ولیکن ،مردمش دربرکشید

هست وبودِ ما بنام ِ دین ومذهب سوختند
زان  زمانی  وحشی آمد، نعرۀ اکبر کشید

باغ میهن خشک گشت و بلبلان زانجا پرید
بال قمری برشکست و، جغدِ جنگل پر کشید

طالبانِ  جنگلی و ، گلبدینی های هار
حسرتا ! از خونِ ملت ، ساغرِ احمر کشید

غین و اتمر با همی و، عین ونور با همدمی
هر یکی ، بارِ اجانب را  به مثلِ خر کشید

تودۀ مخمور جنت ،خواب حور می بیندا
زین سبب در خاک  ما، اجنبی لشکر کشید

مسعود حداد
چهاردهم جنوری 2018