آرشیف

2019-7-17

علم عبدالقدیر

اثر زمان ومکان بر تر بیت اطفال

تاثیر زمان بر تر بیت اطفال:
بطور سنتی  خانواده  آغوش گرم و بهترین کانون تر بیت برای اطفال  پنداشته میشود تا جا ئیکه بسیاری از خانواده ها ووالدین  فکر میکنند بهترین مو هبت همان تر بیتی است که ایشان به فرزندان شان هدیه کرده اند. حال سوال این است که آیا خانواده ها این تر بیت را یافته اند ویا به اصطلاح روز دپلوم عالی تر بیت اطفال را دارند  تا برای همه افراد جامعه الگو وقابل قبول باشند؟ تر بیت استندرد وپذیرفته شده که اثر یکسان بالای اطفال جا معه  داشته باشد.
وقتی در کشور های مدرن وبا تر بیت نگاه کنیم می بینیم کانون های برای تر بیت اطفال در نظر گرفته شده که آموزش وتر بیت شان برای همه افراد جامعه قابل قبول بوده واشخاص که این مسئولیت را بعهده میگیرند دارائی مدرک تحصیلی تر بیت اطفال در سطح کل کشور اند .کشور های پیشرفته  اطفال را از خوردی تر بیه میکنند  که خیلی آسان واثر پذیر است مثلا وقتی بخواهید از شاخه کوچک وباریک درخت  چیزی بسازید خیلی ساده است چون او  قابلیت انعطاف ،اصلاح وپذیرش را دارد.تلاش برای تر بیت واصلاح کلان سالها مثل این است که کو شش کنیم  شاخه سطبر وبزرگ در خت را هر طرف کش کنیم انهم  سر انجام بجای کج شدن میشکند.لذا  برای اصلاح جامعه باید بجای تدویر کورس های آموزشی وارتقای ظرفیت برای کلان سالها   کانون های تر بیت اطفال توسط مربیان با دانش وتر بیت یافته ساخته شود.مشکل اسا سی کشوری بنام افغانستان همین است که هر خانواده سلیقه وذوق خودرا بنام  تر بیت کامل وسالم برای فرزندان هدیه میدهد که درست نیست .والدین میتوانند مهر وعاطفه ومحبت را به اطفال بدهند واز تحمیل ذوق وسلیقه بنام تر تیب اجتناب ورزند.
نقش خانواده  در تر بیت اطفال یا افراد!
مسلما  خانواده کانون گرم وامن هست اما مهد تر بیت سالم وکامل برای همه  نخواهد بود چون همه خانواده ها  تر بیت پذیرفته شده در سطح کشور  را ندارند . خانواده از رهگذر روحی اطفال را از اضطراب وتشویش نجات میدهند اما انسان امروز که در عصر ارتباطات وانفجار معلومات زندگی میکند نیاز دارد بهارتباطات گسترده اجتماعی و پیوندهای بیرونی افراد جامعه،تن دهد با آنکه باور داریم  هیچ کس برای انسان، پدر، مادر، برادر و خواهر نمی شود و کسی جز همسر مهربان و دل سوز، حامی و مددکار آدمی نمی شود و هیچ جا نیز برای انسان، امن تر و آرامش بخش تر از کانون  خانواده نخواهد بود در عین زمان  باید اذعان کرد که اطفال مطابق شرائط زمان خود به دنیا آمده اند اگر طفل امروز به زنجیز سازه ها وگزاره های دیروز بسته شود شکی نیست که از کاروان روز  وزندگی عقب میمانند.
 
تر بیت کانون خانواده فرا گیر نیست : فرض کنید هر فرزندی، آیینه تمام نمای خصلت های خانوادگی خود  باشد مسلم است کا تفاوت های بین خانواده ها  و خصلت های خانوادگی وجود دارد که مهم ترین تأثیر را بر شکل گیری شخصیت نخستینِ کودک  دارد اما اگر رفتار خانواده منفی باشد طبعا طفل از فامیل وخانواده رنگ گرفته مطابق خواست وذوق جامعه تر بیت نشده.
تا ثیر زمان بر تر بیت اطفال: آیا این درست است که فرزندان به همان زیور تر بیت آراسته شوند که والدین شان آراسته اند؟در حالیکه  از حضرت علی کرم الله وجهه روایت است که فر موده . لاتُؤَدِّبُوا اَوْلادَکمْ بِاَخْلاقِکمْ لاَِنَّهُمْ خُلِقُوا لِزَمانٍ غَیرِ زَمانِکم.
کودکان بایست  متناسب به اقتضای شرایط اجتماعی و تربیتی جامعه ای که  در آن زندگی میکند پرورش یابد.در غیر آن وارد شدن طفل به یک بارگی  از محیط عاطفی خانه وخانواده به  میدان رقابتی محیط زیست با عث ایجاد نا هم آهنگی  ونا سازگاری در زندگی فرد میگردد و بنا بر این بهترین والدین آنهایی اند که فرزندانشان را طبق مقتضیات زمان پرورش دهند. اهمیت این امر، در زمان ما بیش از هر زمان دیگر است؛ چون از ویژگی های عصر حاضر تغییر و تحول گسترده در تمام عرصه های اجتماع است. پس تربیت فرزندان طبق شرایط زمان، بهترین و برترین شکل تربیت است و در غیر این صورت کودک، نامتعادل و ناسازگار بار آمده  قادر به برقراری ارتباط با سائر افراد جامعه نمی باشد.لذا خوب است کودکان از خانواده مهر وعاطفه را بگیرند اما ذوق وسلیقه باید به اختیار ومطابق شرائط باشد..