آرشیف

2022-1-22

محمد اسحاق ثنا

اتن نکنید 

خراب بیش از این ظالمان وطن نکنید 

دیگر بس است ستم بهر مرد و زن نکنید

 

ز خون بی گنهان دشت لالا رنگ شده

افزون شمار شهیدان بی کفن نکنید

 

به غصب دارو و ندار کسان نموده دراز 

پلید دست خود این خلق بی چپن نکنید

 

چراغ شعر و ادب پر فروغ بود اینجا 

خموش ساخته تاریک انجمن نکنید

 

ز مام باغ شقایق به جغد مسپارید 

ستم به بلبل خوشخوان در این چمن نکنید

 

بحال زار وطن بنگرید و خون گیرید 

ز ابلهی طرب و شادی و اتن نکنید

 

محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا
۲۲.۱.۲۰۲۲