آرشیف

2015-10-7

jameghor

ابلاغیه شورای افغان های مقیم دنمارک دربارۀ حوادث اخیر در کندز

حوادث اخیر در ولایت کندز افغانستان نشان داد که این کشور یکبار دیگر مورد تهاجم یک تجاوز آشکار از قبل پلان شده گردیده که در آن ارکان ادارۀ استخبارات  پاکستان نقش مهمی ایفا کرده است .
شاهدان عینی تائید کرده اند که دستگیری و اعدام کارمندان خدمات اجتماعی، ضرب و شتم زنان درملا عام و به قول عفو بین المللی تجاوز بر زنان، ممانعمت مردم ازدسترسی به آب آشامیدنی، ویرانی زیر بنا های اقتصادی، ایجاد رعب و ترس علیه نفوس ملکی، نشانه گیری زنان و کودکان در حال فرا، چپاول مغازه ها و خانه ها، از اهم اقدامات این گروه متجاوز بوده است.
این بار هم، تمام ناظران اوضاع ، تائید کرده اند که عملیات و اقداماتی با این وسعت آنهم در یک ولایت بالنسبه دور تر از ساحۀ فعالیت همیشه گی طالبان، بدون همکاری لوژستیکی و استخباراتی پاکستان ممکن شده نمی تواند .
 تمام موارد اتفاق افتاده در کند، در مخالفت کامل با حقوق بین المللی، منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر صورت گرفته است .
شورای افغانهای مقیم دنمارک در حالیکه وقوع این حادثۀ مرگبار را به بازمانده گان قربانیان و همه مردم کشور تسلیت می گوید، به طور جدی خواستار پیگیری هرچه جدی تر این حادثه بوده و به طور خاص تقاضا دارد که :
یک ـ  دولت افعانستان به استناد شواهد مبنی برمداخله خارجی در حادثه، که در بیانیه ها و اظهارات خود دولت نیز تسجیل شده، تقاضای تدویر« جلسه طراری» شورای امنیت  سازمان ملل متحد را نموده و درآن به استناد منشور سازمان ملل و تعاملات شورای امنیت در مسایل مربوط به صلح و امنیت، علیه اقدامات پاکستان به طور شدید اعتراض نماید.
دوـ افغانستان از شورای امنیت  به خواهد که پاکستان را زیر عنوان« تعمیل  و به کار گیری امکانات دولتی »  درین عملیات ، در مطابقت با منشور سازمان ملل متحد به «تروریسم دولتی» محکوم نموده ، مورد تنبیه قرار دهد.
 موارد تنبیهی شورای امنیت باید شامل تحریم کمک های نظامی و آن کمک های اقتصادی شود که پاکستان ازآن در سازمان دهی تروریسم دولتی استفاده می کند. پاکستان باید بر اساس طرزالعمل های بین المللی اخطار دریافت کند که در صورت ادامه سیاست های مبتنی برحمایت از تروریسم دولتی ، شامل تحریم های وسیعتر خواهد شد.
هرگونه تعلل دولت افعانستان  درتقاضا مبنی بر تدویر اجلاس شورای امنیت، وهر گونه ملاحظه کاری  شورای امنیت  درین مورد، باعث تشویق تروریسم دولتی شده وشاید ما در آینده نیز، شاهد کندز های بسیاری درگوشه و کنار افغانستان باشیم!