آرشیف

2021-4-20

محمد امین فروتن

ابر قدرت ها شکست خوردند یا افغانها ؟

 

https://www.youtube.com/watch?v=4SatWuRINyM

وقتی وارد صفحه شطرنج شدی چه بخواهی چه نخواهی تبدیل به “مهره “خواهی شد،افغانستان که از دیربدینسو صفحه شطرنج استعمارسرخ واکنون سیاه شده است.هرروزدرگوشه ای وهرشب درخانه ای ازاین سرزمین غوغابرپااست،هرجاجنگسالاری برآسب فیل وقدرتی سواراست وبه تاخت وتازمشغول است.اکنون مدتی وازچهاردهه بدینسواست که افغانستان درچنگال چنین هیولای وحشتناک استعمار سرخ برهبریی اتحادجماهیرشوروی سابق استعمارسیاه  تحت زعامت  ایالات متحده امریکا افتاده است https://www.youtube.com/watch?v=pX39Ai1Xq1k

با این تفاؤت که لشکرسرخ آنگاه به حمایت ازحاکمیت کودتائی حزب دموکراتیک خلق افغانستان واهداف استراتیژیک وجیوپولتیکی خود افغانستان را بدون مشروعیت ملی وحمایت جامعه بین المللی تحت تصرف واشغال خود درآورد که افغانستان نزدیک به چند ماهی نخستین جرقه های خشونت را که به وسیله مهره های معلوم الحال  کودتائی وابسته با اتحاد جماهیر شوروی شنیده می شد .طبیعی است که یک طرف این صفحه خونین را دولت شوروی آن وقت اشغال کرده بود ودرمقابل این وضعیت مملوازخشونت ارتش سرخ و حامیان شان مردم سلحشور افغانستان دست به مهاجرت زدند وعلیه اشغالگران به مقاؤمت پرداختند. بدون شک که حین اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ که با رویارویی تاریخی جنگ سرد میان ابرقدرتها ی بزرگ درحالی مصادف شده بود که اکثریت مردم افغانستان از دیار مهاجرت ( پاکستان و ایران ) برای آزادی سرزمین خویش به مبارزه پرداخته بودند نه میتوانیستند از آثار و عوارض ناگوارمبارزه در تبعید در آمان باشند وبا درد ودریغ که عده ای کثیری ازمبارزین راه آزادی واستقلال نتوانیستند آنچه که شائیسته یک نهضت آزادی بخش ملی میباشد به وظائف و مسؤلیت های خطیرایمانی و تاریخی خویش عمل نموده و با مبارزه در برابرغرائز قدرت وثروت جرقه های ازیک امید سبزو ایجاد یک نظام آزاد ومستقل درقلب های از نسل آئنده راغرس نمایند؛ بگذارید بلا مقدمه بگوئیم که اکثریتی ازرهبران نهضت مقاؤمت افغانستان که در برابر اشغال ارتش سرخ می جنگیدند بصورت تیوریزه وبسیار  ساده لوحانه بدون آنکه انگیزه اصلی ایجاد کشور پاکستان را که درنیم قاره هند با نقشه استعمار به عنوان یک غُده سرطانی و دائیم آزاردهنده برای کشورهای افغانستان و هند بزرگ که یکی پی دیگری از یوغ استعمار انگلیس آزادی حاصل نموده بوده بودند در دام شبکه های استخباراتی بویژه سازمان اطلاعات ارتش پاکستان ISI افتادند ، لهذا نباید تعجب کردکه چرا روزنامه نیویارک تایمزچاپ  امریکا  اعلام خروج سربازان امریکائی را بر استناد سخنان جنرال حمید گل سابق رئیس سازمان اطلاعات ارتش پاکستان ISI که گفته بود : یک مطلب را جهت ثبت در تاریخ به شما میگوئیم شاید کسی دیگری آن را برزبان نیاورند وآن این است که سازمان اطلاعات ارتش https://www.youtube.com/watch?v=8DK_HmJytKk

پاکستان ISI متهم به همکاری با طالبان میکنند ، تاریخ خواهند گفت که ISI به کمک امریکا اتحاد جماهیر شوروی را درافغانستان به شکست مواجه ساخت من یک جمله دیگری برآن اضافه می کنم که سازمان اطلاعات ارتش پاکستان ISI به کمک خود امریکا ، امریکا را شکست خواهیم داد ….!

 

 

ادامه مطلب در اینجا