آرشیف

2017-6-7

ااااستفاده ازاحساسات مردم جرم نیست؟

درطی روزها وماه های اخیرمرگبارترین حملات ازجانب نیروهای هراس افگن سازمائدهی وبه وحشیانه ترین شکل درشفاخانه سردارمحمد خان ، قول اردوی شاهین ودرچهار راهی ذنبق شهرکابل انجام شد که ، قلب مردم وکشورما را تکان داد وصدها خانواده افغان راداغدارساخته وبه ماتم عزیزان شان نشاند وهرکدام ازین حملات وحشیانه  وااکنشهای تند داخل وخارجی همراه داشت ولی حمله اخیرروزچهارشنبه ۳۱ می ۲۰۱۷ که به وحشیانه ترین شکل درمرکزشهرکابل  به فاصله چندمتری ریاست جمهوری وریاست اجرائیه ومحل دیلوماتیک نشین شهرکابل صورت گرفت بیش از۱۰۰ نفرشهید وبالا ۴۰۰ نفرزخمی بجاه گذاشت جهت عدالتخواهی وتامین امنیت شهروندان کشورمردم داغدارکابل بجاده هاریختند خشم، نفرت وانزجارخودرا نسبت این عمل وحشیانه ، وبی کفایتی رهبران حکومت وحدت ملی  درتامین امنیت شهروندان کشورابرازداشتند ازدولت ورهبران حکومت وحدت ملی بطورجدی مطالبه مجازات نیروهای هراس افگن به ویژه شبکه تروریستی حقانی وسردسته آنها عنس حقانی گردیده  که درپاسخ به این تقاضا رئیس جمهورساعات اولیه باداد همان روزفرمان اعدام یازده نفر ازتروریستها وعنس حقانی را امضاوصادر نموده اما نیروها وگروهای سیاسی خودی درپی آحیاء قدرت ویا دربرانداختن نظام وحکومت وحدت ملی کمربسته اند؟.هدف هرچه باشد روی همرفته فرصت مناسب بود که از احساسات مردم داغدارکابل جهت رسید به اهداف شان استفاده کردند بادرنظرداشت دشواری های ناشی ازشرایط بدنظامی وسیاسی  کشورآنها رهبران حکومت را به مشکل مواجه ساخته وبه چالش کشائدند ولی جریان تظاهرات نشان دهنده این واقعیت بود که نیروها احزاب ،سازمان وشخصیت های سیاسی که درتظاهرات شرکت کرده ومردم را رهبری میکردند دوطرزتفکرودیدگاه وجوداشت یک گروه حرکت منظم مدنی را با پشتبانی ازنیروهای امنیتی کشورشعارمیداند جریان دوم فقط شعارضدحکومت وحدت ملی وخواهان استفی فوری رئیس جمهورورئیس اجرائیه ومقامات بلندپایه نظامی امنیتی کشوربودند که اوضاع اعتراضات عدالت خواهی مردم ازکنترول خارج ونیروهای فرصت طلب هرکه بودند وبه لباس بودند ازآدرس نیروهای امنیتی کشوربیشرمانه بالای مردم بیگناه وداغدارکابل شلیک به گلوله بستند که این عمل زشت ازهرنامیکه بود فرصت را برای نیروهای سودجویکه حضوروفعال درصحنه داشتند ازاحساسات گرم مردم به ویژه جوانان استفاده نموده وضعیت وتقاضای عدالت خواهی مردم را تغیربدهند وازجانب هم حمله وحشیانه که درهیچ دین وآئین توجیه ندارد ودرهیچ تمدن پذیرفتنی نیست درمراسم جنازه پسرمحترم یزدیارمعاون مجلس سناء صورت گرفت ، شعله های خشم ونفرت را علیه سران حکومت دوبرابرساخت وحتی گرایش های قومی دامنگیرجنبش عدالت خواهی گردید که گاه نگاه این پدیده بدنام ازهمان ساعات نخست کم وکان مشهود بود چطوریکه بعضی از رهبران وسازنانده گان تظاهرات نیزبه رسانه ها گفته وافشاء نمودند که تعدادازافراد واشخاص سرشناس بودند که ازاحساسات مردم استفاده برده واعتراضات عدالت خواهی مردم را به منافع شخصی ، سیاسی وتنظیمی خود بکاربرده  وشعارهای  ضد منافع ملی وعلیه نظام عمل نموده وشعار سردادند به همین خاطروضع به خشونت گرائید یک خانم که هم ازجمله رهبران وتنظیم کننده گان تظاهرات بود دربرنامه صبح وزنده گی تلویزون آریانا شرکت کرده ازوضعیت پیش آمده نهایت ناراحت بود گرچه ازکسی نام نبرد ولی گفت ما بادولت ونیروهای امنیتی کشوردرراستای این حرکت درتفاهم بودیم و یکی ازتقاضاهای ما که عبارت اعدام شبکه حقانی عنس حقانی بود پیرفته شد ولی بدبختانه تعداد افراد واشخاص ازاحساسات پاک مردم استفاده و اعتراضات عدالت خواهی مردم را به خشونت کشاندند علرغم بی کفایتی نهاد دولتی وحملات پی درپی نیروهای تروریستی به ویژه حمله زشت تروریستی به مراسم جنازه پسراقای ایزد یارمعاون رئیس مجلس سناء  تقریبآ‌ جمعیت اسلامی افغانستان را طرف قرارداد وخشم وغضب رهبران جمعیت اسلامی به حیث بزرگترین سهم دارحکومت ابرانگیخت رهبرا ن کهکنه کارجمیعت اسلامی ازموقع استفاده برده رهبرجوان وتازه کاریکه جدیدآ درصحنه سیاست دولت داری راتجربه میکنند ( صلاح الدین ربانی ) که درعین زمان وزیرخارجه حکومت وحدت ملی هم هست دریک کنفرانس مطبوعاتی حضوربه همرسانده طی علامیه چنین اعلام نمود ( جمیعت اسلامی به حیث شریک دولت ازحکومت وحدت ملی جدا میخواهد که مشاورشورای امنیت ملی را برکنارکند ، تمام مقامات بلند رتبه نظامی وامنیتی سبکدوش وبه عوض شان اشخاص قابل قبول استخدام شوند وموافقت نامه حکومت وحدت ملی بطورهمه تطبیق گردد ) این حرکت رهبران جمیعت اسلامی درزمانی صورت گرفت که باید صلاح الدین ربانی منحیث وزیرخارجه حکومت وحدت ملی نشست کابل  که اضافه ازبیست کشور دنیا که درباره ختم جنگ وتامین درکشوربحث میکنند میزبانی ورهبری میکرد اما بخت برایش یاری نکرد وخوددچارکشمکش های سیاسی درون دولتی بوده ودریک ابهام سردرگمی قراردارد تاجائیکه معلوم میشود حرکت ها وفعالیتهای اعضای برجسته جمعیت اسلامی درتظاهرات عدالت خواهی  نشان دهنده  این واقعیت است که درطی سالهای اخیررهبری جمعیت اسلامی درکشمکش های سیاسی بادرنظردشت طرزتفکررهبران کنونی آن باگذشت روزازتعقل وخردسیاسی مسیرتند وتیز شرایط وزمان عقب مانده است که آقای ربانی نباید درین مرحله حساس باموجودیت اوضاع پیچیده نظامی ، سیاسی واقتصادی کنونی باموجودیت ناتووایالات متحده چنین حرکت سیاسی را انجام میداد دولت وکشوردرحال جنگ که معاش یک ماهه ومصرف یکساعته نیروهای امنیتی خود را نداشته ازکجاه میتواند چنین حرکت ها وتکتازی بسودشان تمام شود.
خلاصه کلام درشرایط کنونی هرحرکت تکتازانه جزخودکشی کردن دیگرمفهوم نمیتواند داشته به عقیده من درشرایط کنونی که دنیاء تحت هرنام که هست فعلادرافغانستان حضوردارند پول ودارائی خودرا بمصرف میرسانند سرباز افسرشان کشته میدهند بدون همکاری آنها موفقیت درراستای ختم جنگ وتامین صلح مشکل به نظرمیرسد وایجاب مینماید تمام تلاشها درجهت یک همآهنگی صادقانه عاری ازهرنوتعصبات قومی، زبانی، نژادی  سازماندهی گردیده بمثابه یک مردم متحد ویکپارچه درمقابل دشمنان خود بی ایستیم درغیرمحاکمه تاریخ ومردم خواهم بود.