آرشیف

2021-10-13

رسول پویان

آیین عشق

دلی که بادلی ازروی صدق پیوند است

به اصل ارزش عهـد و وفـا پـابند است

 

کسـی که عشـق و محبـت را کـنـد آیین

کنار همدل خـود تا ابـد خـورسـند است

 

یگانه مقـصد عـشّاق شـوق دیـدار است

بـرای مـرحـلـۀ وصــل آرزومـنـد است

 

به گـوش جـان شنویـد گرپیام دل ها را

نه حاجتی بقراردادورسم وسوگند است

 

درآ بـه باغ گل از بلـبـلان غـزل بـشنو

که بزمِ جلوۀ شـور و نـوا و لبخند است

 

ز چشـم بـاربـد و حافـظ و رودکی بینید

که بین سغُدوخراسان وپارس پیونداست

 

فرات و نیل به ولگا و گنگ می گـویند

که شوق مشک ختن دردل سمرقنداست

 

نـوای مــولــوی و شـمـس در دل بـیـدل

به بزم شـور وطرب بادۀ پراز قند است

 

جهول طالب ازیـن نغمه هاچه می دانند

دریـچــۀ دل سـنگـیـن کامـلاً بـنــد است

 

سرود عشق ومحبت، خشم و بیداد است

بجای عطر گلاب و سمن همه گَند است

 

بهرطرف نگری فقرو ظلم وکشتاراست

نه اقتصاد نه روزی نه کاروکامند است

 

هـزاره ازبک و تاجیک را نمی خواهند

میان غلـجـی و ابـدالـیـان زد و بند است

 

پیام طالب و داعش وحشت وخون است

که قصدمشترک شان بی چون وچندست

 

ز فصـل و بـاب حـقــوقِ مسـلّـمِ زن هـا

فـقـط قـصۀ مفـت حجـاب و روبند است

 

قسم به حق که زطالب هیچ امیدی نیست

چرا که طرح پاکستان مکر وترفند است

 

12/10/2021

رسول پویان