آرشیف

2017-1-23

mazizi

آیا سکولاریستها اهل مدارا و تساهل اند و یا اهل خشونت و پرخاشگری ؟
خمیر مایه فکری سکولاریستهای دین ستیز با کمونیستها چندان تفاوتی در مبارزه با اسلام وارزشهای دینی وفرهنگی وهویت ملی ما ندارد
کمونیستها برای بدست گرفتن سلطۀ سیاسی ونشستن بر اریکه قدرت با زور وقوت سلاح   وکودتاهای نظامی بجنگ اسلام ومسلمانان برخواسته اند ورژیمهارا در گوشه وکنار جهان وخاصتا در بلاد عربی واسلامی بنفع ماسکو سقوط دادند ودریا های از خون مسلمانان جاری ساختند وسر انجام خود نیز تباه وبرباد شدند وکشور های اسلامی را نیز از حرکت بسوی پیشرفت وتمدن باز داشته اند .
سکولاریستها نیز با سلاح تبلیغات و استفاده از رسانه های حمایت گر استعماربجنگ اسلام ومسلمانان بر خواسته اند .
  اگر در میدان مبارزه سیاسی بقدرت رسیدند ، ازینها دیکتاتوران ستمگر وظالمی مانند جمال ناصر – حسنی مبارک – جعفر نمیری حبیب بورقیبه – جنرال سی سی وبشار اسد  و…….حسینه ضیا ومانند آنها  ساخته میشود که فقط به قلع وقمع کردن ملت خود کوشش میکنند و شعار های فریبنده اجتماعی خود را فراموش میکنند و  بلی بلی گوی استعمار غرب بوده واز خود تصمیم واراده شخصی ندارند وبر حاکمیت ملی واراده ملی ودموکراسی وحقوق شهروندی وپیشرفتهای اجتماعی وفرهنگی وتخنیکی وخود کفائی اقتصادی وپیشرفتهای اجتماعی هم معتقد نیستند

ما درتاریخ یک قرن اخیر حتی یک مورد ازین حکومتهای سکولار در کشور های اسلامی بچشم سر مشاهده نکردیم که برای پیشرفت وترقی کشورهای اسلامی ورفاه جامعه وتوسعه زیر بناهای اقتصادی وخود کفائی اقتصادی و نظامی مصدر خدمات چشمگیر شده باشند .
با در نظر داشت اینکه سکولاریستها معتقد اند که دین در عرصه های مختلفه اجتماعی واقتصادی وسیاسی ونظامی و تعلیمی ووآموزشهای عالی وتکنالوژی و….  وعلمی حرفی برای گفتن ندارد واز همین سبب اینها اسلام را بعنوان دینی که برای فرد واجتماع وحکومت واقتصاد وسیاست حرفی برای گفتن دارد برسمیت نمی شناسند
اینها پیرو همان شعار معروف غرب اند که :  
« کار پاپ به پاپ وکار قیصر به قیصر» را دنبال میکنند
بدین معنی که پاپ وکلیسا ودین نباید در امور اجتماع وحکومت وسیاست ومسایل تقنینی وتشریعی جامعه نقشی داشته باشد
پاپها میتوانند روز های یکشنبه برای مردمیکه به کلیسا میروند موعظه اخلاقی با موزیک کلاسیک نرم پیکش کنند واز مهمانان با واین سرخ پذیرائی کنند ودیگر امور فرد واجتماع وحکومت وقانون وامور اقتصادی وسیاسی را باید سکولاریستها بعهده بگیرند
اما خود این سکولاریستها با همه شعار های فریبنده سیاسی در میدان عمل خر شان لنگ است وخود فاسد ترین نوع حکومتهارا در قلمرو کشور های اسلامی بوجود آوردند
حالا جوجه سکولاریستهای افغانی ما در جامعه اسلامی افغانستان میخواهند چنین طرز تفکری را بعنوان بدیل والترنتیف نظام اسلامی در کشور افغانستان هم پیاده کنند
جالب است که اینها همیشه دم از مبارزه سیاسی وفرهنگی ومبارزه پارلمانی هم  می زنند تا بقدرت برسند ؛ اگر در انتخابات برنده شدند غرب با تمام قوت در پشت اینها می ایستد وهر گاه اینها برنده نشدند ، ومخالفین سیاسی شان خاصتا مسلمانان بقدرت رسیدند ؛ شروع به تخریب وبراندازی وحتی دست به کودتای نظامی هم میزنند
انتخابات الجزایر – فلسطین – تونس – مصر وترکیه که براسا همان فورمولهای دموکراسی ومبارزه پارلمانی ،در زیر چتر غرب وحتی کامره های تیز بین سازمان ملل اتحادیه اروپا صورت گرفت ، مسلمانان برندۀ انتخابات شدند ؛ اینهاوبادارن غربی وشرقی شان بر ضد حکومتهای منتخب ومردمی این کشور ها بجنگ تبلیغاتی ورسانه ئی دست زده وحتی جنگ مسلحانه وبد تر از آن دست به کودتای نظامی زدند واز کودتا حمایت کردند وحکومتهای منتخب ملی ومردمی را ساقط نمودند
همین سکولاریستهای وطنی صدها مقاله برعلیه حکومت منتخب مصر وتونس وفلسطین نوشتند تا اینکه حکومت منتخب اخوان در مصر وفلسطین وتونس والجزایررا  با کودتای نظامی سقوط دادند وتنها در مصر بیش از هشت هزار مسلمان بیگناه را بصورت علنی قتل عام کرده وقریب ده هزار نفر را بصورت مخفیانه در زندانها اعدام نمودند وکمیتی با لاتر از 51 هزار نفر از پیروان وهوادران اخوان وحتی اعضای کابینه ونمایندگا ن شورای منتخب ملت مصر در دوران حکومت دوکتور مرسی را بزندان انداختند وفرمان قتل سه هزار نفر ایشان را در یک محکمه سه دقیقه ئی اعلام نمودند وهمین سکولاریستهای وطنی خود مان از حکومت کودتا وکشتار مردم مصر وفلسطین والجزایر وتونس هم شادمان شدند وحکومت منتخب ملت مصر را مسئول تمام جریانات فاجعه بار مصر قلمداد کردند .
خیلی جالب است که حمایتگران وسپمپاتهای این گروه سکولار ، همان کمونیستهای ملحد قدیمی – مردم عیاش وبی بند وبار واهل کاباره ونایت کلپها وکازینوها بوده  ویا اصحاب رسانه های مزدور که از طریق کشور های خارجی تمویل میشوند واز همه عمده تر شیعه های تکفیری صفوی ( زیرا شیعه های صفوی همان نقشه ایکه بر سر کرد های عراق در جنگ شان باعلمای اهل تسنن تطبیق کردند با لای اینها نیز می خواهند تطبیق کنند) میباشند
با آزادی رسانه ها  در افغانستان،  از طرف سکولاریستهای دین ستیز وکمونیستها جنگ رسانه ئی برعلیه ارزشهای دینی واعتقادی اسلام وبرعلیه علما وفقها ومجتهدین امت اسلامی در رسانه ها آغاز شده است
اینها با استفاده از فرصت باز سیاسی وبه تبع از جنگ رسانه ئی غرب بر علیه اسلام و مسلمانان هر چه را که در رسانه های غربی ویا دیدگاه های مجوسیهای ساسانی بر ضد اسلام وپیامبر وتاریخ اسلام نوشتند همان جویده ها وتفاله های بدور انداخته شده اسلام ستیزان ویا هر مطلبی که در فکر وذهن بیمار شان بگنجد   بر ضد ارزشهای اسلامی  د بروی صفحات انترنت ویا از طریق رسانه های تصویری وابسته باجانب  پخش میکنند و  ازردالعمل ملت افغانستان وخاصتا علما وروحانیون دعوتگرغافل بوده ویا اصلا  به عکس العمل ها هیچ بهائی نمیدهند زیرا در افغانستان کسی بواسطه توهین بمقدسات اسلامی مورد سوال وباز پرس قرار نمیگیرد واگر کسی مورد سوال هم قرار بگیرد کسی آنها را نمیتواند مجرم بحساب آورد
زیرا بقول معروف « مربی داری مربا بخور » اینها مربیان قدرتمند دارند وبغیر از محاسبه الهی دیگر محاسبه گری را پیشروی خود نمی بینند

این یک امر طبیعی است که موضعگیریهای ضد اسلامی و خصمانه این گروه های افراطی سکولار در برابر باور های اعقتادی ملت مسلمان افغانستان ، از یک طرف سبب میشود تا طالبان وعوامل انتحاری بیشتر تاکید کنند که این حکومت کافر است وهمکاران این حکومت نیرکافر خطاب کرده و کوشش نمایند تا ازبین طبقه جوان احساساتی ونا آگاه سر باز گیری کنند واز طریق حمایت وتجهیز ومسلح ساختن شان بالوسیله ایران وپاکستان دست بعملیات انتحاری وانفجاری بزنند .این امر مسلمی است که که ایران وپاکستان  از نا امنی های افغانستان بزرگترین استفاده هارا برده ومی برند ند وهمیشه تلاش میکند تا امنیت افغانستان  مختل بوده وهیچ پروژۀ اقتصادی به ثمر نرسد وافغانستان برای همیش دست نگر آنها باشد
از جانب دیگر موضعگیری خصمانه سکولاریستها برعلیه ارزشهای دینی عکس العمل شدید علما وروحانیون واصحاب دعوت اسلامی را بر می انگیزد ودربین اجتماع تشویش ودلهره واختلاف را پدید می آورد وتا جائیکه ملت مسلمان را نسبت به قشر مکتب رفته وتحصیل کرده بد بین بسازند .
سکولاریستها نمی خواهند تا در میزهای گرد تلو.یزیونی در کنار علما بنشینند وحرف دل خود را بیان کنند واز علما نیزجواب بشنوند چون در میدان عمل مچ شان باز میشود
همان طوریکه طالبان چماق تکفیر وانتحار وانفجار را بدست دارد سکولاریستها نیز سلاح های برنده دیگری  همچون  خشونت طلب – افراطی – بنیاد گرا – تفنگ سالار – -طالب –القاعده وحتی داعش و…..  را که یدک میکشند برعلما و هرفرد مسلمان دعوتگر وبر هر شخصیتی که با آنها هم سوئی وهم نوائی فکری نداشته باشد حواله می نمایند
  
 این گروه  بی پروا وخیره سر وبد دهن  وقتی در مجلسی می  نشینند  بر ائمه بزرگ مذاهب اسلامی مانند  امام ابوحنیفه امام مالک وبرامام شافعی وبر امام احمد حنبل   وبر وشیخ الاسلام ابن تیمیه (رح) وبر علامه قرضاوی وبر فقها وعلمای معاصر اظهر وسعودی ودیوبند وعلمای دارالندوه هندوستان هم بی ادبی وگستاخی میکنند
وباز آنها انتظار دارند تا علما وفقها واندیشمندان بر سخنان سخیف شان مهر تائید بگذارند.  
البته اینها نسبت به طالبان وداعشیها برگ برنده تری بدست دارند زیرا مسئله جنگ با تروریزم وجنک با داعش در سطح بین المللی مطرح بوده وهمانطوریکه ایران اهل سنت وجماعت ایران وعراق وسوریه ویمن ولبنان را بنام داعشی قتل عام میکند ؛ اینها نیز میخواهند تا با استفاده ازین حربه های برندۀ استعمار علما وفقها واندیشمندان اسلام را به طالب والقاعده وداعش نسبت دهند در حالیکه تمام علمای اهل سنت والجماعت   از اعمال طالب – القاعده وداعش ابراز برائت نموده ومی نمایند
چه بهتر تا پیروان سروش وشبستری و..ابوزید و……در افغانستان بخود آیند وبرای یک مرتبه هم شده است قرآن را با ترجمه فارسی بخوانند واشتباهات واحیانا اعتراضات خود را برقرآن مرد ومردانه در میز های گرد تلویزیونی در فضای باز وآزاد وبا رعایت عفت کلام  بازگو کنند .مسلما این میز های گرد تلویزیونی .ودر میدان عمل این کار شان برای مخاطبان آنها وملت مسلمان افغان   مفید واقع شده و  از آشوب وفتنه ایکه اجتماع مارا تهدید میکند جلوگیری بعمل خواهد آمد
وما علینا الاالبلاغ
والسلام وعلیکم ورحمة الله وبرکاته
عزیزی
28-11-2016