آرشیف

2021-12-13

علم عبدالقدیر

آیا درامه بی ثباتی و نا امنی در افغانستان به پایان رسیده؟

بعد از سقوط حکومت شاریده  وفاسد اشرف غنی وتصرف کل أفغانستان توسط  طالبان امارت اسلامی أفغانستان  امید واری ها برای قطع جنگ وتا مین امنیت افزایش یافت چون  بیشترین دست آورد گروه طالبان  آوردن ثبالت وامنیت در کشور است( یعنی جنگ خود شان بی پایان رسیده  دیگر کسی را نمیکشند حملات انتحاری وانفجاری انجام نمیدهند ، هرچند مسائل جنائی وجرمی در کوچه وبازار شهر های بزرگ تکرار میشود اما سلسله کشتار بیر حمانه مردم أفغانستان توسط عملیات انتحاری وانفجاری وجنگ های جبهه ئی وعملیات ترورستی ظاهر به پایان رسیده ومردم ازین ثبات وآرامش لذت می برد اما در کنار  این آرامش ظاهری  رنج بی ثباتی اقتصادی پیکر جامعه را نحیف وضعیف ساخته وحتی عوامل بی ثباتی ونا امنی را روز به روز افزایش میدهد.

مسلما پیروزی طالبان أفغان که نتیجه جنگ جنگجویان این گروه وبر نامه ریزی برخی سیاسیون هم تبار شان در داخل حکومت کابل بود بسیاری از جنگ جویان مسلح را در کشور های های آسیائی وافریقای آزمند ساخته واین پیروزی را یک جر قه امید برای همه گروه های مسلح ضد دولت ها می پندارند تنها چیزیکه حرکت ما شین جنگی را سست ویا متوقف ساخته عدم شنا سائی حکومت طالبان از طرف چامعه جهانی در راس امریکا واروپا است..حالا نزدیک ترین همسایه امارت اسلامی أفغانستان تحریک طالبان پاکستان است که میخواهند نقش قدم طالبان أفغان را تعقیب وآنهارا الگوی برای مبارزه تا  پیروزی انتخاب کنند.وبیشترین رابطه را با تحریک طالبان أفغان دارند.

تاثیر امنیتی ختم آتش بس بین حکومت وطالبان پاکستان بر افغانستان چه خواهد بود؟

مطالبات طرفین باهم کاملا در تصادم است واین تصادم آتش تخاصم را شعله ور تر میسازد مثلا.

مطالبات تحریک طالبان پاکستان:

1- اجازه تاسیس دفتر سیاسی در خارج، (شبیه دوحه)

2- لغو الحاق مناطق قبایلی (در شمال غرب کشور) با ایالت خیبر پختونخوا

3-اعمال نظامی اسلامی در پاکستان مطابق تفسیر طالبان.

مطالبات حکومت پاکستان از تحریک طالبان.

1-پذیرش حکم دولت.

2- زمین گذاشتن سلاح .

3-عذرخواهی عمومی از اقدامات تروریستی انجام شده توسط آنها .

……

این در حالیست که دو روز پس از توافق طرفین برای اجرای آتش بس، قاضی القضات پاکستان، «عمران‌خان» نخست وزیر این کشور را در ارتباط با رسیدگی به پرونده حمله تروریستی به مدرسه پیشاور در سال ۲۰۱۴ احضار و تصمیم دولت اسلام‌آباد برای سازش طالبان پاکستان را زیر سوال برد. یعنی حکومت پاکستان تحریک طالبان آنکشور را شایسته مذاکره نمیداند وطرفدار  مذاکره با این گروه نیستند.

برخی احزاب پاکستانی، دولت اسلام‌آباد را برای مذاکره با تحریک طالبان سرزنش کرده و آن را مغایر با دستاوردهای جنگ علیه تروریسم عنوان کردند.مجلس ایالت سِند در جنوب پاکستان نیز اخیرا قطعنامه‌ای در مخالفت با مذاکره دولت با تحریک طالبان تصویب کرده و شماری از چهره‌های سیاسی این کشور نیز مذاکره با قاتلان صدها غیرنظامی و نیروهای امنیتی پاکستان را غیرسازنده توصیف می‌کنند.چون طالبان پاکستانی با الهام از روش طالبان میخواهند  پاکستان ویا هم قسمتی از پاکستان را در کنترول خود داشته باشند که این خواست برای حکومت پاکستان قابل قبول نیست.

پیامد این تنش بر أفغانستان:

وجود رابطه نزدیک بین طالبان أفغان وپاکستان وحضور برخی رهبران شان در أفغانستان آنهم در کنار طالبان قابل انکار نیست .این واقعیت را استخبارات پاکستان بیشتر از هرکس میداند. مقام نظامی پاکستان شبکه حقانی را در درون طالبان از خود میداند ومیخواهد این گروه طالبان پاکستان را از افغا نستان بیرون کند وحتی بدست پاکستان بسپارد.اگر چنین خواست از طرف طالبان أفغان خصوصا شبکه حقانی محقق نشود وعملیات تحریک طالبان پاکستان بالای مردم، نیرو های امنیتی وتا سیسات دولتی پاکستان ادامه پیدا کند بدون تردید دود این جنگ آب چشم طالبان أفغان را نیز بیرون خواهد کرد.تازه در بین طالبان أفغان گروه های وجود دارد که جهاد علیه حکومت پاکستان را فرض میدانند ومیگویند همانطوری که طالبان پاکستان در کنار ما استاد شد وکمک کرد ما هم باید در کنار آنها علیه حکومت پاکستان بجنگیم..استخبارات پاکستان در جریان تمام این طرز تفکر وتعامل هست .این وضعیت حکایت از دنباله دار شدن درامه نا امنی وبی ثباتی در أفغانستان دارد .

علاوه از عوامل فوق مسئله نا رضائیتی قومی واحساس تبعیض وتعصب زبانی  در أفغانستان  احتمالا جرقه باشد برای اشتعال جنگ های قومی وسمتی که بطور بالقوه  در قالب جبهه مقاومت علیه امارت اسلامی طالبان  أفغانستان در حال شکل گیری است.حال اگر از مسائل درونی ویا عوامل نا امنی داخلی بگذاریم  جنگ طالبان پاکستان با حکومت آن کشور چه تاثیری بر ناامنی أفغانستان خواهد داشت؟ چون تمام تحولات داخلی أفغانستان توسط انگشت اشاره پاکستان مدیریت میشود .

واقعیت های موجود در أفغانستان وپاکستان وعزم حکومت اسلام آباد وقصد طالبان حکایت از ظهور دور تازه  بازی های سیاسی و تمرین های نظامی در خاک أفغانستان دارد که میتوان گفت درامه جنگ ونا امنی در أفغانستان دنباله دار است واین سریال بزودی پایان نمی یابد.چون پاکستان انتظار دارد طالبان  در صحبت های شان خط فرضی دیورند نگویند وهیچ گروه مخالف پاکستان را در خاک خود اجازه ندهند در غیر آن ساختن گروه جنگی که أفغانستان را بی ثبات سازد برای پاکستان کار سختی نیست.بسیاری از گروه واقشار موجود أفغانستان  با استخبارات پاکستان رابطه نزدیک دارند و در بدل پول آماده خدمت به پاکستان میباشند. این واقعیت تلخ قابل انکار نیست. یا هو