آرشیف

2018-12-17

jameghor

آیا ترمیم و باز سازی بودا در بامیان روزی اتفاق خواهد افتاد؟

تندیس های بودای بامیان توسط رژیم طالبان، با وجود فشار های بین المللی، تخریب شد. پس از آن با روی‌کار آمدن حکومت جدید در افغانستان تلاش‌ها برای ترمیم و بازسازی آنها صورت گرفت تا شهمامه و صلصال دوباره به‌ پا بایستند. اگرچه شاید دیگر هیچ وقت بودای که روزی نشان شکوه و اقتدار بامیان در افغانستان بود به پا نخواهد ایستاد..
یکی از دست اندرکاران  وبسایت جام غور در سفرش به ولایت بامیان، باز هم ازین آثار بجا مانده از دوران کهن عکس گرفته است که در ادامه می بینید. در پیوند با موقعیت و جاذبه بودا، قسمت های از شهر بامیان هم درین عکس ها به چشم می آید.

 

 آیا ترمیم و باز سازی بودا در بامیان روزی اتفاق خواهد افتاد؟

 آیا ترمیم و باز سازی بودا در بامیان روزی اتفاق خواهد افتاد؟

 آیا ترمیم و باز سازی بودا در بامیان روزی اتفاق خواهد افتاد؟

 آیا ترمیم و باز سازی بودا در بامیان روزی اتفاق خواهد افتاد؟

 آیا ترمیم و باز سازی بودا در بامیان روزی اتفاق خواهد افتاد؟

 آیا ترمیم و باز سازی بودا در بامیان روزی اتفاق خواهد افتاد؟

 آیا ترمیم و باز سازی بودا در بامیان روزی اتفاق خواهد افتاد؟

 آیا ترمیم و باز سازی بودا در بامیان روزی اتفاق خواهد افتاد؟

 آیا ترمیم و باز سازی بودا در بامیان روزی اتفاق خواهد افتاد؟

 آیا ترمیم و باز سازی بودا در بامیان روزی اتفاق خواهد افتاد؟

 آیا ترمیم و باز سازی بودا در بامیان روزی اتفاق خواهد افتاد؟

 آیا ترمیم و باز سازی بودا در بامیان روزی اتفاق خواهد افتاد؟

 آیا ترمیم و باز سازی بودا در بامیان روزی اتفاق خواهد افتاد؟