آرشیف

2024-3-28

محمد آصف فقیری

آیا استعانت از اهل الله٬ در تضاد روحيه توحيد است؟

 

به علت اینکه: با گفتن یا محمد یا پیر و یا علی… بعضی حتی حکم تکفیر و شرک را٬ بالای گوینده وارد کرده اند که مسبب چند پارچه شدن مردم ما می شود.

شرح ژرف نگری:

در سوره البقرة – آیه ۴۵ آمده است: واستعينوا بالصبر و الصلاة … یعنی از صبر و نماز استعانت کنید. و یکی از نام های حضرت محمد صلوات علیه ناصر می باشد – ناصر به معنی مددکار٬ یاری کننده و کمک کننده …که در خلقت آدم و بنی آدم از مصطفى حبيب الله کرده٬ کسی مقرب تر به الله نیست. ثانیاً فیض روحانی که در صلوات گفتن حضرت محمد نبی مکرم نهفته می باشد که: مسبب صبر٬ تقوا و مجموعه اعمال احسن در روح یا جان یا ذات گوینده تفويض می شود.

مخاطب قرار دادن یا:

در سوره مزمل خداوند٬ نبی مکرم را٬ خطاب قرار می دهد: یا ایها المزمل …. که یا به معنی ای یعنی حبیب الله در عالم برزخی حیات می باشد و در شب  و روز جمعه بیدون واسطه ملک٬ درود و صلوات امت خودرا٬ می پذیرد.

حالا سوال این است: دیگر قرآن تلاوت نکیم؟ چون اینجا با مخاطب قرار دادن یا مزمل و قرآن هم معجز در همه زمان یکسان.. و یا اینکه در التحیات در قعده های نماز میخوانیم: السلام علیک ایها النبی …

پس گفتن یا به اهل الله که اکنون در دنیا حیات نیستند٬ ایراد توحیدی ندارد. که توحید٬ رسالت و معیاد هم به واسطه و وسیله اهل الله چون: پیامبر معظم و أصحاب و تابعین … برای ما رسیده است. از طرفی اهل الله اذن شفاعت دارند که جایگاه و مقام ولایت اهل الله را٬ به حضور الله در دعا ها٬ وسیله برای استجاب دانست٬ که فضلیت است و رحمت …

احد بودن الله:

الله واحد بی عدد می باشد. نه آنچه در توهم و خیال ایمانی فاقد عرفان اذعان می شود٬ زیرا جوهر خدای محیط همه عالم و ممکنات٬ که همه پدیده را٬ مبداء خلقت بوده و در امر ربوبیت حق استکه: برگ بی اراده او در زمین نمی آید. بیدون شک که الله حبل الورید یا از رگ گردن کرده باما نزدیک است – ولی ما به سبب نفیر یا نفس فرسنگ ها دوریم٬ که نزدیک و رسیدن به الله و قرب او طبق گفته او کونو مع الصادیقن … کسانیکه قبل از ما به قرب رسیده اند. چون پیران کامل و همنشینی و صحبت ایشان می شود٬ به معنی: کونو…

البته هرکجا صدیقی باشد زندیق هم است. مانند ابوبکر و أبو جهل پس مبحث پیر کامل و ناقص که مولوی هم در مثنوی پرداخته است٬ باید دانستی ما می باشد.

در نتیجه:

علم توحید در وهابیت و ابن تیمیه فرق ژرف با تابعین و أصحاب دارد٬ یعنی:‌ خدای داعش یا وهابی ها بسیار بی رحم و سنگ دل و همیشه قهر بوده٬ برخلاف خدای مولانا که: از شناخت و قرب او٬ خار ها گل می شود و سنگ ها موم …

نوت: عرفان در همه ادیان وجه مشترک دارد٬ و فضیلت است تا به همه انسان های عصر ما ارتباط ایجاد کرده و فیض انسانی ببریم – البته اینکه قرآن گفته: یهود و نصارا دوست شما نمی شود که دوست از دیدگاه الله به مفهوم عدم ارتباط نبوده٬ بلکه دوست و حب قرب به ذات الله از مسیر قلب دانسته شده و در نوشته های قبل آنرا تذکر داده ام…

– اندر گدای٬ او!

دانهِ پُرباری٬ هم دانه و زمین و بهاری

انجام و آغاز٬ نامتناهی و انجامی

در صحرای دل٬ تیر و هـــدف یکسانی

آشیانه و دانه٬ هـــر دامت به آزادی

جمله زتو باشم مـــن٬ رمز گدا و شاهی

تو پیدا در من٬ من گم شده در بی پایانی

کز پرده بی پرده٬ تو خود بگفتار ای باقی

من و منی هــایم٬ در سیر شما فنای

هم ذلیق و سامع شد٬ موحد را وحدتی

جذبه جان باد٬ جانستانی یکتایی

برشمع دیدار٬ مرغ دل را شکاری

گر بی خبری مخوان٬ نطق فقیری

کز دیــوان و دفتر٬ نشد سِر جانی

محمدآصف فقیری