آرشیف

2016-8-11

ماریا دارو

آگــاهـــی: کتب آوای ماندگار زنـان افـغـانستان٬ پابرهنه بازگشت ٬هنرمندان تاریخ ساز تیاتر و چهره های جاودان : اثـــر مـــاریـــا دارو در آنلین در خدمت دوستان قرار دارد

آگــاهـــی: کتب آوای ماندگار زنـان افـغـانستان٬ پابرهنه بازگشت ٬هنرمندان تاریخ ساز تیاتر و چهره های جاودان : اثـــر مـــاریـــا دارو در آنلین در خدمت دوستان قرار دارد

کتاب  آوای  ماندگار زنان افغانستان (چاپ اول 2008)
اولین  کتابیست  که پس از تحقیقات چندین  ساله ( 2005  الی  2008 میلادی )٬ چهره  های  برجسته  زنان  افغانستان را که در رسانه  های جمعی ایفای  وظیفه  میکردند٬ معرفی  میدارد.  این کتاب  در شرایط  خیلی  دشوار و امکانات محدود با تماسهای مکرر تحریر گردیده است. 

پابرهنه بازگشت (چاپ اول  2009 )
کتابیست  که شرح حال  خانواده ها و جوانان  افغان را که در اثر جنگ خانماسوز داخلی صدمه  دیدند ٬مشت  نمونه خروار بیان  میکند.
هنرمندان تاریخ ساز تیاتر و چهره های جاودان (چاپ اول اکتوبر 2013 )
کتاب هائیست که پس از تحقیقات زیاد طی چهارسال از آغاز تیاتر در افغانستان تا مسدود ساختن تمام ابعاد فرهنگی در زمان طالبان برای  معرفی هنرمندان تیاتر وچهره های ماندگار فرهنگی و تاریخی  به  رشته تحریر آورده شده است. همچنان                                                                                                                        

این کتابها از تاسیس رادیو ُ تلویزیون و معرفی موسسین آن ُ نویسندگان ٬صورتگران – شعراء تاریخ نویسان شهیر و موسیقی دانان معروف  کشور نیز سخن میگوید.  کتابهای مذکور براساس اسناد و تحقیقات تاریخی دست داشته و مصاحبه ها و تماس های مستقیم با آنعده  فرهنگیان بدسترس نویسنده قرار گرفتند٬ نوشته شده است.    « چهره های جاودن و هنرمندان تاریخ ساز » در اکتوبر 2013  میلادی برای اولین بار بتعداد محدود درکشور کانادا از بودجه شخصی مولف به طبع رسید و مورد توجه علاقمندان قرار گرفت . در اثر تقاضای دوستان جهت چاپ دوم درماه جنوری سال ( 2014 ) میلادی بدرسترس  وزارت اطلاعات  و فرهنگ افغانستان گذاشته شدُ تا بعداز طبع مجدد تمام مردم افغانستان از محتوای آن  مستفید گردند. با وجود امر کتبی وزیر وقت اطلاعات  و فرهنگ نتیجه مثبت بدست نیآمد  بناٌ نویسنده  تصمیم گرفت تا هر چهار کتب  خویش را در آنلین  بدسترس  خوانندگان  محترم  قرار بدهد.  علاقمندان کتاب  میتوانند  کتب مذکور را درسایت مـــاریــا دارو  mariadaro.com و  www.scribd.com و گوگل بدست  بیآورند و رایگان  بدون هیچ گونه  تصرف برای خویش چاپ  بدارند.

The books:

آوای  ماندگار زنان  افغانستان

پا برهنه بازگشت

هنرمندان تاریخ ساز تیاتر

چهره های جاودان

https://www.scribd.com/…/2699…/Maria-Daro-Chehrahaye-Jawedan