آرشیف

2015-9-1

jameghor

آگاهی بمناسبت بزرگداشت از هفته شهید و چهارد همین سالگرد شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود

بسم الله الرحمن الرحیم

سفارت کبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان ، نهاد های فر هنگی اجتماعی  ونخبگان سیاسی و هموطنان  سر بلند و با غرور مان مقیم کشور شاهی هالند در جلسه مؤرخ 29 اگست 2015 خویش فیصله نمودند تا  روز شنبه 19 سیپتمبر 2015 بمناسبت چهاردهم سالگرد عروج ملکوتی قهر مان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود وسائر شهدائی نامدار وسر بلند میهن از هفتۀ شهید تجلیل وبزرگداشت بعمل آورند. بدینوسیله از تمام خواهران ، برادران وجوانان  صمیمانه تقاضا بعمل میاید تا با حضور پر شور خویش  روح تمام  شهدائی راه حق و انسانیت خصوصا  قهر مان ملی کشور این نماد مقاومت ،آزادگی وعدالت خواهی  را شاد نموده ، اتحاد ، یکپارچگی وعظمت ملت مصیبت آشنای افغانستان را به نمایش بگذارند.

صحبت پیرامون  فضیلت شهادت وبر رسی تاثیرات شهادت وفدا کاری بر حیات سیاسی ، امنیتی، اجتماعی، فر هنگی و وحدت ملی کشور محور اصلی مقالات وسخنرانی های این محفل با عظمت وپر شکوه  پیشبینی شده است بناءٌ از همه فر هنگیان، دانشمندان وپژو هشگران فر هیخته  وبا احساس احترامانه تقا ضا بعمل می اید جهت سهمگیری واشتراک  مقالات علمی  ،ادبی واشعار حماسی خویش  را درین خصوص  جهت گزینش به آدرس ستاد بر گزاری این همایش بزرگ ملی ارسال  بدارند. از روح بیدار واحساس همدردی وغمشریکی شما با باز ماندگان شهداء قبلا سپا سگزاریم..

کمیسیون بر گزاری هفته شهید

زمان: روز شنبه 19 سیپتمبر 2015-
مکان: شهرک بیفر ویک سالون VIP.
وقـت بر گزاری: از ساعت :  4  تا  8 عصر

Adres: Industrieweg 23 Beverwijk.Nederland
Email. b.kayoumi@hotmail.com
Mobiel.nr.0654326642