آرشیف

2017-8-17

علم عبدالقدیر

آوا ونوای همدلی .

با صف های مختلف در مسیر واحد عزت وآزادی حرکت کنید با اندیشه های مختلف پویائی اندیشه را در عرصه های دین سیاست اجتماع واقتصاد سبب شوید.هر گز تیشۀ بر ریشه  فر هنگ واعتقادات ، وحدت وهمدلی نز نید.از نام  احزاب وطوائف مختلف  واصناف گوناگون چون  استاد ومدرس ودانش آموز ومحصل ، روحانی وخبر نگار ،اهل کسبه ومدنیت پرور ، حامی حقوق انسان ومبارز علیه خرافات نگارستان واحدی غور با عظمت  وسر فرازرا بسازید. شاید مظاهر وعوامل اختلاف زیاد باشد اما یک واقعیت ویا حقیقت میتواند عامل وحدت  برای همه باشد همانطوریکه پیامبر بزرگوار اسلام برای همه مسلمانان جهان با داشتن مذاهب وروش های مختلف عامل وحدت وهمبستگی است.در بین ما هم عوامل زیادی است که مارا به هم متحد ونزدیک میسازد.ایمانداری، صداقت ، غرور واستغنا ی مردم سر بلند غور ایشان را دریک صف استاد میکند لذا بخاطر حفظ قدرت عظمت وعزت  خویش تکیه گاه مردم تان باشید. از تقسیم بندی های  بی ثمر چون ملا ومکتبی ومدنی وغیر مدنی بپر هیزید. ما همه دارائی یک دین واندیشه ناب اسلامی هستیم واز سر زمین محروم  ولی با غرور غور.
بعد از مقدمه:
: 1- همانطوریکه محلی سازی امنیت را در شرائط فعلی مؤثر وبا اهمیت میدانم.به محلی سازی دعوت ورسالت علمای کرام  نیز توصیه میکنم.( نگو ئید که دعوت مرز را نمیشناسد) آن وقت تکلیف ومسئولیت را از دوش کسانی بر میدارید که  در مرکز وولایات دیگرتعداد شان دو چند شماست و معاش وامتیازات شان هم بی حساب…لذا نگذارید کنسرت های مغایر ارزش های دینی وفر هنگی در غور محل رسالت ومسئولیت شما  بر گزار شود حساب کابل را به شورائی علماء،کابل، ستره محکمه ودارالافتاء واعضای شورای عالی صلح واگزار شوید.نشود شما اینج احتجاج کنید وآنها با سکوت خویش هیبت وعظمت شمارا بی اثر سازند.
2- اصلاح نظام وسیستم.خودرا با افراد در گیر نکنید.در یک جامعه ارزش ها وغیر ارزش ها زیاد وجود دارد. علیه منهیات  که نام  شان را نمیگیرم یکسان مبارزه کنید..بجای افراد به اصلاح قوانین وساختار مرثر نظام  بکوشید…همین قانون اساسی که ماده های  دو  وسه آن بر اسلامی بودن نظام تا کید مکیند موادی هم  دارد که هنر مندان را به صحنه فرا میخواند مواد که در روشنی ان قانون مطبوعات ورسانه ها ساخته شده وآنجا بروید. نمیشود قانون اساسی یک حکومت را قبول داشته باشید به رئیس جمهور رائی بدهید واز منابع مالی نا معلوم  وکمک های خارجی معاش  بگیرید وبعد بخاطر جز ئیات در ولایات خود سبب دو دستگی شوید.
3-  متحد باشید:در شرائط فعلی ما به وحدت وهمکاری نیاز داریم  .طالبان هلمندی وفراهی  بخاطر جمع کردن عشر وزکوة از تمام انچه در غور کشت شده  به کوه ها ودره ها سرازیر شده اند.سلاح را جمع میکنند از زمین ومواشی ما لیه میگیرند واز کشت عشر .بالای ولسوالی ها بخاطر گر فتن سلاح وفروش ان حمله میکنند وهمه را به هلمند انتقال میدهند وبرای طالبان محلی ذنقش راه بلد دنباله رو و مزدور را قائل اند وبس.اگر قصد شان حکومت ناب  امارت ویا خلافت اسلامی است…از گر شک شروع تا اطراف ولسوالی پسابند وجنوب وشرق تیوره در کنترول شان است  یعنی خیلی بیشتر از ساحه حاکمیت دولت.لطف کنید بروید مظاهر حکومت اسلامی را مشاهده کنید.؟ اسلام تنها نماز خواندن نیست آنهم به زور وبدون وضو.بلکه خدمت به مردم ،ایجاد ومهیا ساختن سهولت ها ، ساختن راه ها وپل ها ، رشد تعلیم وتر بیه..بلند بردن اخلاق اجتماعی .شما در ساحه حاکمیت مدعیان امارت اسلامی بروید وببینید که بازار های شان پر از کتاب وتفسیر وقرآن است یا تریاک .تفنگ وچرس؟ مساجد آنهارا ببینید ومدارس ومساجد خودرا..هنری که دارند این است که مردم را بدون پرسیدن عذر شرعی ویا فرصت دادن بوضو به زور به مسجد میفرستند.نماز زور ثواب ندارد. در نماز ترس خضوع وحضور واطمینان قلب  وجود ندارد .اینها اصلا به رابطه خدا وبندگانش فکر نکرده اند. فمیدن اسلام شناختن خدا وبندگانش خیلی مهم است.
4- اگر مردم محل با قطاع الطریق وترورست همکاری نکنند هیچ دزدی جرأت استادن بر سر راه را ندارد.اگر گروه وجماعتی خارجی های دور ونزدیک را کمک وحمایت نکند هیچ خارجی جرأت گذاشتن قدم به حریم خانه مارا ندارد. اگر روس وامریکا از همکاری گروهی مطمئن نباشند جرأت ندارند به کشور های کوچک لشکر کشی کنند.به همین تر تیب اگر کسی چشم وگوش طالبان هلمندی وفراهی نشود آنها از حول وترس کوه های سر به فلک کشیده غور در دوردستها مرز ها زمینگیر میشدند..لذا برای بیگانه ها بخاطر خراب کردن خانه همسایه خود کمک نکنید.بر علما است تا هر روز مردم را توصیه کنند جنایتی را که یک امریکایئ در جای دیگر میکند قصا صش را از مسلمانان بیگناه غور نگیرید… باید مردم تحصیلکرده علماء وروحا نیون به مردم بفهمانند که کمک کردن به قطاع الطریق ها ودزدان وآدم کشان گناه سنگین دارد .نه نان بدهند ونه هم راه بلدی کنند…میدانم بعضی بنام طالب وملا با طالبان جنگی اظهار همدردی نموده اعمال شان را توجیه  میکنند این حمایت  قطعا ریشه در دیانت داری ندارد چون فکر میکنند لباس وقیافه ما شبیه دهم است شاید بما هم وظیفه بدهند بلی تا بقدرت رسیدن هر وظیفه میدهند بعدا همان وظیفه را لطف خواهند کرد که ملا عبدالرحمن  والی سابق طالبان در غور بشما میداد.طالبان حکومت اسلامی ئنمیسازند حکومت طالبی یعنی زدن وقهر وخشم ودره و چرس وتریاک وبس چون طالبان در کشور تر بیه میشوند که در آن همه چیز آزاد است..