آرشیف

2016-6-28

رسول پویان

آوای خــمــوشـــــی

ز آوای خموشی شـور و حالی بر نمی خیزد
ز فـریـاد سـکـوتـم قـال مقـالی بر نمی خیزد

مگر از درس و تعلیم مدارس درخموشستان
دیگربحث وجدال و قیل وقالی بر نمی خیزد

جهنم وحشتی افگنده در دشـت و دمن یارب
که درشام وسحر بـوی شمالی بر نمی خیزد

چرا یارب ز فـرهنگ و تمـدن در دل میهن
بـه یـاد فـرّ اجــدادی جــلالی بـر نمی خیزد

کجا شـد شـور مولانـا کجا شـد هیبت رسـتم
ز تالارسماع شنگ شنگ تالی برنمی خیزد

نیـایــد نـغـــمـۀ بـال هـمــا از قـلــۀ پـامـیــر
ز کـوهـستان پلنگ خال خالی برنمی خیزد

ز بس درسینۀ چرخاب میهن لوش میجوشد
تـو گـویی از دل دریـا زلالی بر نمی خیزد

مگر ارگ وطن خنثی سترون بوده از اول
که یـک آزاد مـردِ بـا کمـالی بر نمی خیزد

شبستان وطن از شمع افکاری نشد روشـن
شراری شعله یی از پروبالی بر نمی خیزد

تو گـویی بخـت ما خسبیده در انبنچۀ تقـدیر
امید طالـعی از قـرعــه فـالی بر نمی خیزد

نگیرد جای در گـوش کـران اندرز اجدادی
ز امثال و حِکـم گـویی مثالی بر نمی خیزد

ز بس آلـوده باشـد پشـت پشـت دولـت کابل
مهین فرزندی از تخم حلالی بر نمی خیزد

ز افـراط و تعـصب اعتدال دین شـد بر باد
دیگـر از مکــه آواز بـلالـی بـر نمی خیزد

بـود ارث خـراسـان حکمت سـینا و فارابی
ز آیین عـرب بحث و جـدالی بر نمی خیزد

به چنگ طالب و داعش نیفتد خطۀ شـیران
اگرچه از خراسان پور زالی بر نمی خیزد

23/6/2016