آرشیف

2015-1-25

حاجی الله یار استوار

آهنگران شــهــــــر تاریخی غور باستان

 

آهنگران یکی از شهر های تاریخی غور بوده که حدود 25 کیلومتر در غرب شهر چقچران موقعیت داشته و درقسمت جنوب هریرود قراردارد. این شهر به اساس نوشته ی جلد اول صفحه 607 دایره المعارف 1328 تا سال 401هجری شمسی مقر فرمانروایی سلاله سوری بوده است.
بارتولد مورخ مشهور در تاریخش می نویسد :قریه آهنگران شاید همان دیهی باشد که حالیا به همین اسم درسمت علیای هریرود واقع است.
آقای حبیبی می نویسد: که آهنگران اکنون هم به همین نام مشهور وآثار آن پدیدار است و در قسمت علیای هریرود در جنوب کاسی بر کنار آن دریاافتاده .
آقای عتیق الله پژواک نیز از آهنگران در انجمن تاریخ غوریان 1345 صفحات12-13 از سخره ی بزرگ و دیوار های گلی روی آن صحبت نموده است.
اما آهنگران همان شهر تاریخی غور بوده و زمانی از عضمت قابل ملاحظه ی برخوردار بوده است ، قلعه سنگ باران ، قلعه سر سرسنگ و دیگر بنا های که در حول و حوش این شهر قرار دارد نمایانگر شکوهمندی این شهر است.
اخیرأ پالیده گران بنیاد فرهنگی چهانداران غوری عکس های از سنگ نبشه ی آهنگران بدست آورده اند که این نوشته تاریخی مبین دانش ، علم و فرهنگ غوری ها را درمراکز مختلف آن کشور بوده است.
بسا آثار دست نیافته ی در کنار و گوشه های غور ، بادغیس و هرات قرار دارد که تا حال کسی در شناخت و تذکره ی آن توجه نشده و یا به اثرشرایط نا مساعد کسی نتوانسته دسترسی به کنه تاریخی آن برسد. او از قلعه نریمان در بادغیس و آثار باستانی چشت شریف چون پل ضحاک،قلعه آهنگران در علیای دره چشت و ویرانه های تاریخی قریه سلما نام باید برد که ایجاب بررسی های کار شناسانه را می نماید.

 

آهنگران شهر تاریخی غور باستان

 

آهنگران شهر تاریخی غور باستان