آرشیف

2017-2-22

گل رحمان فراز

آنچه ژنرال دوستم در بیانیه زنده اش اظهار داشت!

آنچه ژنرال دوستم در بیانیه زنده اش اظهار داشت!
 

نوت: اشتراک بگذارید تا همه آگاهی پیدا کنند!

– اختلاف میان من و رئیس جمهور بخاطر تقویت بخشی نیروهای ملی امنیتی بوده است! 
– به عسکر های تانک دار اردو گفتم بروید او بچه چه می کنید اینجه، دوستم بابای تان را نمی شناسید، نشود که مثل زمان کرزی واری شود.
– رئیس جمهور را يك مشوره داده بودم، آدم های دروغگو و چاپلوس را از اطراف خود دور کنید.
– ما سخت ترین روز ها و دشوار ترین حالات را دیده ایم و حتی نفهمیده ایم که جوانی مان چگونه گذشت.
– از روز های جنگ نمی ترسیم ولی سن ما به شصت و سه سالگی رسیده است و نمی خواهیم حالات و جنگ های قبلی دوباره بر سر ما تکرار شود.
– دقیقاً نمی دانیم که چرا نیروهای امنیتی دور و بر خانه ام را گرفته اند، یا می خواهند امنیت مرا مستحکم تر تأمین کنند و یا شاید قصد محاصره را داشته باشند.
– تلویزیون طلوع را همیشه می دیدم ولی حالا نمی بینم چون اطلاعات کاذب زیاد پخش می کند و بعد از چند روز معلوم می شود که معلومات اش نادرست است.
– اگر دولت قصد محاصره من را داشته باشد، بداند که مردم زیاد مسلح اند، موضوع عزیزی بانک و میوند بانک چکار می شود؟ 
– از رئیس جمهور، رئیس اجراییه، مجلس نمایندگان، مجلس سنا و همه مردم می خواهم تا متحد باشند.
– احزاب سیاسی باید برای افغانستان بهتر اتحاد شان را مستحکم نگهدارند. 
– دسایس برای بدنامی ما زیاد تر از طرف خارجی ها ساخته می شود.
– اگر ما در محاصره قرار می داشتیم در حضور رسانه ها ظاهر نمی شدیم، اعضای بلند پایه امنیتی اعلان محاصره می دادند و یا رئیس جمهور دستور محاصره را ابلاغ می نمود.
– این موضاعات همچو سیلاب است که با موج از دره می گذرد ولی سنگ ها همانجا باقی می مانند، ما هم باقی خواهیم ماند و این سخن ها می گذرد.
– حین دسیسه در دوران کرزی صاحب هم از طرف اکبر بای بالای ما شده بود، برای کرزی صاحب گفتم اگر اثبات شد خودم حاضرم محکوم شوم ولی نباید شخصیت کشی صورت گیرد.
– خیلی موضوعات است که باید به آن رسیدگی صورت گیرد؛ مثل تجهیز و تقویت نیروهای امنیتی، مستحکم ساختن مرز ها، تأمین امنیت و کاریابی برای مهاجرین. 
– چنین گپ ها مردم را به مهاجرت وا می دارد.
– نیروهای که آمده اند تا حالا ما احساس نکرده ایم که ما را محاصره کرده باشند و یا برای ترسانیدن ما آمده باشند. نیرو های امنیتی وظیفه دارند که اوامر را اجرا کنند.
– در دوبی برای یک جنرال خارجی که رفیق ام بود گفتم ما حساب ملی و مردمی داریم وقتیکه او گفت ما در اینجا حساب بانکی داریم.
– مردم عزیز! حتی اگر تانگ هم به دروازه من توقف یافت، دل جمع باشید و گپی نخواهد بود.

با مهر 
گل رحمان فراز