آرشیف

2016-9-17

Shahla Latifi

آلوی قرمز

 

در تیره گی شب 
در روشنی روز
زیر نور آفتاب 
در آغوش یک صبح 
سرانجام پنجره ای از عشق باز خواهد شد
به روی پرستوی مجروح

شهلا لطیفی
09-04-2016

 

هرچند دیگر پشت دری انتظار به معیاد حضورت نمی ایستم
و هرچند که انبوهی از گل های معطر احساس را
بر مقبره سرد خاطره ها آویخته ام
لیکن هنوز در خاطر منی 
برافروخته چون شعله ها

شهلا لطیفی
04-07-2016

 

سراپا برهنه می آیم به بالین شب 
بالش ها سفید 
ملافه سفید 
رنگ دیوارهای اتاق سبز 
رختخواب سفید
بوی انار، عسل و آلوی قرمز سحرآمیز 
آهویی در برون 
خموشی در درون
من، مهتاب و ناهید برانگیخته ایم حس جنون

شهلا لطیفی
09-10-2016