آرشیف

2016-8-28

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

آشتی: لطف وحمایت خداج

صلح، مصالحه ، آشتی، یکدیگر پذیری ، هم نوایی ،همکاری، همسویی، همبستگی ، همگامی ، همدوشی، درراه ساختار وترقی یکی از اصولیست که درنبودش تعغیر را امکان نیست…
درپرتو هم نوایی ، همکاری ،همسویی،وهمدوشی همه اسباب معشیت وساختار تعغیر معیاست!!! وطنداران به پیش به سوی همدوشی ویکدیگر پذیری…
جنگ: قهروغضب خداج
جنگ ، پرخاش وبدبینی ها وبن بست میکشاند، ومهتاجی را به وجود می آورد وازاسباب معیشت انسانهارا به دور میراند بیایند همه مان به بدبینی ها نفاق وشقاق ویژه برظلمت وخشونت ، برظلمت وجنگ همه مان همدوش یورش بریم واین شعار مقدس را سه بار به صدای بلند تکرار کنیم
 حی علی الفلاح، حی علی الغلاح، حی علی الفلاح!!! 

ح. یعقوبیان.فیروزکوهی
از شهر فیروزکوه