آرشیف

2022-12-5

محمد اسحاق ثنا

آزادی کجاست؟
این همه آواره‌گان را ملک اجدادی کجاست؟
نیست جز ویرانی در آن ملک آبادی کجاست؟
قاصد از روز خوشی هر بار میدادی نوید
سالها بگذشت این امید میدادی کجاست؟
مانده ام در وادی وحشت به خوف و اضطراب
آنکه برهاند مرا برگو ازین وادی کجاست؟
چشم بگشودم به دنیا حاصلم جز غم نشد
اینکه میگویند مردم خنده و شادی کجاست؟
ملت مظلوم ما تا زیست در بیداد زیست
او نمیداند رهایی چیست و آزادی کجاست؟
غرق در عیش خودی با ناز و نعمت زیستن
تا بگیری دست پا افتاده امدادی کجاست؟
محمد اسحاق ثنا
ونکوور کانادا
۵ دسمبر ۲۰۲۲