آرشیف

2021-9-20

رسول پویان

آزادی زنان

 

آزادی زنـان وطــن افـتــخـار ماسـت

کسب حقوق حقۀ زن ها شعار ماست

نسـل بـشر که زادۀ دامـان مادر است

زن رهنما ورهبرو زن اعتبار ماست

*********

زن مادر و معلم و زن یار وهمسر است

زن شاه وزن ملکه وزن گُردوافسر است

بی نقـش زن جـامـعــــه آبـاد نمـی شــود

زن نصف وزن کار وزن نیم پیکر است

********

طالب!؟ مگـر تـو زادۀ مـادر نبوده یی

در کـودکـی بـرادرِ خـواهــر نبوده یی

جوروستم به حق زنان ازبرای چیست

شـایـد! ز نسـل مـادر و پــدر نبوده یی

*********

ای جـانــور بـه مـادر مظـلـوم ستم مکن

برخواهران بی کس و محروم ستم مکن

تحصیل علم برهمگان فرض گشته است

بر دختـران خـسـته و مغـمــوم ستم مکن

 

20/9/2021

رسول پویان