آرشیف

2024-4-18

محمد آصف فقیری

آزادی بیان و چیستی انسان

 

پدیداری خود شناسی در انسان و بیان آن٬ هستی جامعه سیاسی به هدف نظام مردمی می گردد. که عدم خودشناسی و سرگوب بیان٬ عبارت از دیکتاتوری است…!

شرح آزادی:‌

آزادی وسیله به سعادت استکه: در حالت جهل٬ چیزی برای بیان نباشد تا سازنده توسعه جامعه گردد٬ جنگ و ستیز و برتری جوی٬ جایگزین سیر آزادی و بیان در جامعه توده می گردد. در این حالت بی تفاوتی اعضاء جامعه به مفهوم بی طرفی چون در علوم انسانی نیست. در حقیقت خموشی در مقابل سلب آزادی بیان٬ جزیه دادن به فاشیست و توجه بردگی محسوب می گردد.

پیشنهاد کنم: که چیستی آزادی بیان را٬ از اسلام و مولانا روم در لینک ذیل تماشا کنید٬ که شرح داده ام:

https://youtu.be/tKX3XI5_uj0?si=eh4avKuMvGjN6Ks6

 

محمدآصف فقیری