آرشیف

2014-12-26

رسول پویان

آزادگان خطۀ خورشید

 

من از اولاد رستم وارث ملک خراسانم
زپشـت طاهر و مسلم ز دودمان نریمانم

زهم‏بزمان عطار وسنايی حافظ و سعدی
ندیـم خواجۀ انصار و یار علم و عرفانم

زنای مولوی آتـش زنم بـر خرمن بیداد
بیا بنگر که نـور عشـق تابـد از نیستانم

ز حکمت محشری برپا کند آثار فارابی
اگرسنجش کنی همپایۀ بيزانس و یونانم

ز لقـمان حکیم کمتر نباشـد بوعلی سینا
به تاریخ طبابت خبره و مشهور دورانم

بخارا وخجند وبلخ وکابل لوگروبادغیس
هرات و گندهارا بامیان وغور و پروانم

نشابور و سمنگان پکتیا و مشهد و تبریز
تخارواصفهان و دهلی و طرف بدخشانم

جلال‏آبادونیمروزوشبرغان غزنه وکندوز
همه جولانگه رخش است و آداب نیاکانم

چه می‏دانی تو ازقوم ونژادومسکنم نادان
مرا ایـن بس که بـا یزدانم و آزاده انسانم

توگر با نه‏يی بیگانه‏يی در خطۀ خورشید
برو خاکی به سر کن بی‏نوا در کابلستانم