آرشیف

2015-4-18

عصمت الله راغب

آخرین روز رای دهی با این نتیجه:

الیوم شنبه مورخ 29 حمل 1394 آخرین روزی از رای دهی اعضای پارلمان برای تداوی پیکر مفلوج حکومت وحدت ملی بود که وکلای محترم برخلاف دوره های قبلی اکثراز اعضای نماینده گان بخاطرپایان دادن به نگرانی ملت رای مثبت دادن وسرانجام شانزده نامزد وزیر معرفی شده به پارلمان به استثنای نامزد وزیردفاع که تاهنوز معرفی نشده است، با کسب آرای معیاری وقانونی  رسماٌ کرسی های وزارت خانه های کشور را به ترتیب ذیل اشغال کردند.

۱. اینجینر علی احمد عثمانی نامزد وزیر انرژی آب وبرق رای تائید 168 آرای رد 36 باطل 5 سفید 29.
۲. داکتراسدالله حنیف بلخی آرای تایید 161 آرای رد 27 آرای باطل 24  آرای سفید 25.
۳. داکترفریده مومند نامزد وزیرتحصیلات عالی آرای تایید 184 آرای رد 31 آرای باطل 5 آرای سفید 18.
۴. اسعدالله ضمیر نامزد وزیر زراعت ومالداری آرای تایید 192 آرای رد 28 آرای باطل 4 آرای سفید 15.
۵. همایون رسا نامزد وزیرتجارت وصنایع آرای تایید 170 آرای رد 39 آرای باطل 5 آرای سفید 24.
۶. عبدالباری جهانی نامزد وزیراطلاعات وفرهنگ آرای تایید 120 آرای رد 66 آرای باطل 6 آرای سفید 35.
۷. سید منصورنادری نامزد وزیری شهرسازی آرای تایید 202 آرای رد 18 ارای باطل 4 آرای سفید 10.
۸. داکتراوریاخیل نامزد وزیر کاروامورواجتماعی، شهداومعلولین آرای تایید 169 آرای رد 42 آرای باطل 5 آرای سفید 21.
۹. داکتر دلبرنظری نامزد وزیرامورزنان آرای تایید 131 آرای رد 70 آرای باطل 9 آرای سفید 28.
۱۰. انجینر محمود بلیغ نامزد وزیر فواید عامه آرای تایید 168 آرای رد 38 آرای باطل 8 آرای سفید 23.
۱۱. سلامت عظیمی نامزد وزیر مبارزه علیه مواد مخدر آرای تایید 155 آرای رد 60 آرای باطل ندارد، آرای سفید 23.
۱۲. محمدالله بتاش نامزد وزیر ترانسپورت آرای تایید 176 آرای رد 32 آرای باطل 6 آرای سفید 25.
۱۳. عبدالبصیر انور نامزد وزیر عدلیه آرای تایید 138 آرای رد 65 آرای باطل 5 سفید 30.
۱۴. محمد گلاب منگل نامزد وزیر قبایل وسرحدات آرای تایید 188 آرای رد 28 آرای باطل 8 آرای سفید 13.
۱۵. عبدالرزاق وحیدی نامزد وزیری مخابرات وتکنالوژی آرای تایید 152 آرای رد 53 آرای باطل 5 آرای سفید 28.
۱۶. عبدالستار مراد نامزد وزیراقتصاد آرای تایید 152 آرای رد 51 آرای باطل 6 آرای سفید 29.

این بود جدول مکمل معرفی شانزده نامزد وزیر به پارلمان که همه شان به صفت وزیر رای اعتماد گرفتند، بنده نتایج آن را به اسرع زمان حضور تان تقدیم داشتم به امید افغانستان سربلند.