آرشیف

2019-6-25

Shahla Latifi

آتش اضطراب

کیست 
که از سراپای پیکر من غصه بزداید
کیست که در لحظات ناشاد 
در دقایق سرد شب های دراز 
روی بستر خیال
میان آتش اضطراب
زیر آب جاری 
میان باغچه آزاد
در خوشی
در روزهای پُر باد
بر بالهای سفید عاطفه
روی کوچه گُشاد
قلب مرا
به پرواز درآورد؟

کیست 
که صدای مرا 
سکوت مرا 
رطوبت بنفشه مرا 
با دستان باثبات اعتماد نوازش بدهد
تا یکبار دیگر
!جرقه مرغوب عشق و اعتماد از آیینه دل من به آسمان بتابد

شهلا لطیفی
(پنجم آوریل ۲۰۱۹(میلادی
Shahla Latifi
April 5th, 2019

https://www.facebook.com/shahla.wallizada
https://www.facebook.com/ShahlaTV/