آرشیف

2014-11-10

khatibi

یک داکتر و هشتاد مریض

در جهان پیشرفته امروز چه در بخش های اقتصادی و چه در بخش اجتماعی، فرهنگی و تعلیمی بخصوص در سکتور امنیتی تقسیم وظایف در چوکات کاری اصل شایسته و پذیرفته حکومت داری است که مطابق تقسیم بندی افراد با در نظر داشت مسلک و فن حرفوی و تخنیکی به آن گماشته می شوند تا رضایت مردم از ناحیه خدمت گذاری حاصل شود و از سوی دیگر نظم در جامعه برقرار و قانون تطبیق گردد.
در جامعه افغانی همان طوریکه همه آگاه اند با در نظر داشت تغییر رژیم ها روی کار آمدن ایده های بیرونی جانشین شدن فرهنگ کشور های حاکم اصل پذیرفته شده اداری از هم پاشیده هر جناب در هر سمت و سوی کشور مقاصد خود را پیاده کرده گاهی از سیستم اداری غرب گاهی از سیستم اداری شرق گاهی ایده اسلامی گاهی هم از سنت نیاکان بهره برداری می شود و نام همه را منجمنت شایسته سالاری عنوان می نمایند .
سخن روی ریفورم پروژه اصلاحات شفاخانه ولایتی مربوط وزارت صحت عامه در غور است که از سال 1385 به این طرف طوری نمونه و امتحانی تحت تطبیق قرار دارد ملیون ها ملیون سرمایه مادی کشور مصرف شده با آن هم نتایج مطلوب بدست نیامده نه مردم رضایت دارند نه داکتران موظف و نه هم مسولین دولتی .
شفاخانه ولایتی غور که با تشکیل 183 نفر در تقسیمات اداری ولایت غور جزء ریاست های عمده و نیاز مند مردم جا گرفته با صدها مشکل و چالش مواجه است که شمه از مشکلات را غرض آگاهی هموطنان عزیز تقدیم میدارم .

یک داکتر و هشتاد مریض

مردم در شورای ولایتی، علما کرام، نهاد های مدنی و انجمن شهر دوکتوران موظف در شفاخانه ولایتی به دعوت هیئت رهبری شفاخانه ولایتی گرد هم آمده تا اعتراضات کارکنان صحی و کار های انجام شده و چالش ها و پیشنهادات را استماع و نظریات مفید ارایه دارند تا راه حل ها سنجیده شود .
دوکتور جمعه گل یعقوبی رئیس شفاخانه ولایتی با ارایه پریزتیشن ها خاطر نشان ساخت که از جمله 11 تن متخصص در تشکیل شفاخانه ولایتی 3 تن مصروف خدمت و ازجمله 24 تن داکتر 7 تن ایفا وظیفه میدارند که خود فشار بلند در عرصه خدمت گذاری است. آیا امکان دارد که 10 نفر کاری 35 نفر را آن هم در رشته طبابت انجام دهد؟ که رضایت مردم با عرضه خدمات صحی حاصل شود .
داکتر یعقوبی افزود: دوکتوران در شفاخانه ولایتی فرزندان این مرز و بوم اند به غم و درد این مردم شریک اند بدون احساس خستگی شب و روز در خدمت مردم قرار دارند با آن هم از طرف مقامات صالحه به توصیه ، اخطار روبرو می شوند .
داکتر یعقوبی نبود امکانات را در شفاخانه ولایتی چالش بزرگ تر از نبود داکتر عنوان کرد و گفت در طول سال مالی برای خرید ادویه 191355 افغانی تخصیص مواصلت نموده که 33660 مریض در شفاخانه ولایتی بستر شده مبلغ یاده شده را با مریضان تقسیم نمایم برای هر مریض 57 افغانی میرسد که یک خریطه سیروم تهیه نمی شود بناء ما مجبوریم که نسخه بدهیم مریض دار از بازار تهیه نماید این کار سبب شده تا دوکتوران در نزد مردم بی اعتبار و در عین حال مردم ناراض شوند .
دوکتور یعقوبی روی دست آورد ها تماس گرفته کار های انجام شده را در شفاخانه ولایتی دل سوزانه خواند طوریکه در تصاویر می بینید.

 

یک داکتر و هشتاد مریض

 

یک داکتر و هشتاد مریض

 

یک داکتر و هشتاد مریض

 

یک داکتر و هشتاد مریض

 

نظر اجمالی بر وضعیت شفاخانه ولایتی از دیدگاه نویسنده :
– ساخت و ساز:
 بازسازی و نو سازس شفاخانه ولایتی در آینده های نه چندان دور نوید خوب و مژده دهنده است. در حال حاضر وضعیت شفاخانه ولایتی مطلوب نیست در یک بستر 3 مادر و 3 طفل مریض بستری اند که 80 طفل مریض توسط یک داکتر تحت تداوی قرار دارند .
– سیستم آب رسانی وجود ندارد, آب مورد نیاز توسط سطل از دریای هریرود( آب غیر صحی) انتقال می یابد .
– سیستم مرکز گرمی وجود ندارد با سرمای 10- الی 30- درجه سانتی گراد اتاق های کانکرتی با سهمیه ناچیزی لیتری دیزل و گاز امکان گرم شدن وجود ندارد.
– کمبود متخصص و داکتر چشمگیر بوده t نشان میدهد داکتر نسائی ولادی، د اکتر دندان ، داکتر التراسوند و داکتر انستیزی وجود ندارد.
– برق دوام دار وجود ندارد نسبت عدم پرداخت مقروضیت صرفیه برق دولتی در برشنا غور به چالش اداری مواجه اند.
– نسبت تراکم مریضان ظرفیت جذب شان در بستر امکان پذیر نبوده در 100 بستر 150 مریض بستری بوده و دها مریض نسبت عدم موجودیت بستر و امکانات سرپا تداوی میگردد.

عبدالحی "خطبی"