آرشیف

2015-6-25

داکتر جمعه گل یعقوبی

گزارش فعالیهای سالانه شفاخانه ولایتی غور