آرشیف

2015-6-25

jameghor

گزارش صحی ولایت غور از داکتر محمد نا صر انوری

 

 

 
 

ملا حظات 

حالت فعال یا غیرفعال

موسسه تمویل کننده

نوع کلینیک

نام کلینیک          

واحد اداری

شماره

 

Yes

MoPH

PH 

شفاخانه ولایتی

چغچران

1

 

Yes

ARCS

BHC

هلال احمر

چغچران

2

 

Yes

World vision

BHC

غلمین

چغچران

3

 

Yes

World vision

BHC

شویج

چغچران

4

 

Yes

World vision

BHC

غورقند

چغچران

5

 

Yes

World vision

BHC

مرغاب

چغچران

6

 

Yes

World vision

BHC

بره خانه

چغچران

7

 

Yes

World vision

CHC

دولت یار

ولسوالیدولتیار

8

 

Yes

World vision

BHC

کمرک

چهارسدهلسوالیو

9

 

Yes

CHA

CHC

شهرک

ولسوالی شهرک

10

 

Yes

CHA

BHC

کمینج

ولسوالی شهرک

11

 

Yes

CHA

CHC

تولک

ولسوالی تولک

12

 

Yes

CHA

CHC

ساغر

ولسوالی ساغر

13

 

Yes

CHA

BHC

دولینه

ولسوالی دولینه

14

 

Yes

CHA

CHC

تیوره

ولسوالی تیوره

15

 

Yes

CHA

BHC

چار  در

ولسوالی تیوره

16

BHC 15

Yes

CHA

BHC

پشت تنگی

ولسوالی تیوره

17

CHC 8

Yes

CHA

CHC

پسابند

ولسوالی پسابند

18

 

Yes

CHA

BHC

سینی

ولسوالی پسابند

19

 

Yes

CHA

BHC

سنگان

ولسوالی پسابند

20

 

Yes

MoPH

CHC

مرکز لعل

ولسوالی لعل وسرجنگل

21

 

Yes

Shohada Orgniz

BHC

شهدا

ولسوالی لعل وسرجنگل

22

 

Yes

IAM

CHC

IAM

ولسوالی لعل وسرجنگل

23

 

Yes

Libco

BHC

لیبکو

ولسوالی لعل وسرجنگل

24

 

Yes

Shohada Orgniz

Sub BHC

سرجنگل 

ولسوالی لعل وسرجنگل

25

 

Yes

IAM

Sub BHC

کرمان

ولسوالی لعل وسرجنگل

26

 

Yes

IAM

Sub BHC

تلخک

ولسوالی لعل وسرجنگل

27

 

Yes

IAM

Sub BHC

گرماب

ولسوالی لعل وسرجنگل

28

 

در حا لیکه در ولایت غور 28 مرکز صحی وجود دارد به جز از شفاخانه ولایتی دردیگر کلینیک های CHC عملیاتهای جراحی صورت نمیگیرد که این عمل مشکل  مردم را بخصوص در زمستان دو برابر سا خته . منابع تمویل کننده تا حا ل موفق به استخدام داکتر های جراح نشده .