آرشیف

2015-6-29

سارا رضايي

کانکور، فصل برداشت معارف!

از مکافات عمل غافل مشو که گندم زگندم روید و جو زجو

برپایه گزارش  نشر شده در ویبسایت جام غور(*)  “دور اول امتحان کانکور در ولایت غور اخذ گردید” یکشنبه 27 قوس 1390 برابر با 18 دسامبر 2011/ حمیدالله ژواک ، در صد اشتراک کنندگان کانکور 1390در ولایت غور، با نورم ها ومعیار های پلان استراتژیک “ملی معارف افغانستان” همخوانی ندارد وباید دید؛ که مشکل از کجاست ود رکجا؟
نگاه به جدول ارقام مشمولین امتحان کانکور در ولایت غور(قوس 1390)، نشان دهنده نوعی فاجعه است ، که درآن اولیأ امور تعلیمی که در رأس آن وزارت جلیلیه معارف قرار دارد،  نقش دارد و در”  ده سال ” گذشته  پلان های اعلان شده وزارت یاد شده در سطح کشور وبخصوص د رولایت غور، چنانچه باید عملی می گردید، عملی نشده است.
مطبوعات ونشریات ولایت غور بار بار از  رهبری  ریاست معارف گله مند بوده اند و حتی شکایت آنان از این مرزو بوم فراتر رفت و با دوبار دستگیری ومحکمه دو رییس  معارف ولایت غور، به اتهام های سؤ استفاده،  اختلاس ورشوت  تغییر وتحول مثبت دراین ریاست ومدیریت های معارف ولایت غور رونما نگردید. صد البته وزارت معارف نیز کوتاهی  های را نیز دراین خصوص داشتند وحد اقل  بعد از رسوایی مالی رییس اسبق معارف ولایت غور “فروغ”( بهار 1389) این بست باید از طریق رقابت آزاد ، به داوطلبی میرفت وشخص لایق وبا تجربه بجای وی میامد، نه یک شخص که دوسیه قبلی در خارنوالی ویا خارنوالی های کشور  داشته باشد.
اصل موضوع اینجاست ” چرا در معارف ولایت غور، در قسمت تعلیم وتربیه این همه تفاوت فاحش وتبعیض بین دختران وپسران مشهود باشد ؟  آیا ارقام شرکت کننده کانکور 1390ولایت غور، با پلان پنج ساله اول وزارت معارف همخوانی دارد ؟”  در پلان استراتژیک ملی معارف افغانستان ” که از سوی “وزارت معارف” ترتیب شده است ، تحت عنوان ” معیار پلان استراتیژیک پنجساله حکومت” آمده است:” تاختم ماه جدی سال 1389 (2010) همگام با اهداف انکشافی هزاره سوم معارف افغانستان، 75 درصد پسران و60 درصد دختران فرصت شمولیت به مکتب راخواهند داشت؛ نصاب تعلیمی جدید در تمام مکاتب ثانوی عملی خواهد شد و تعداد معلمان طبقه اناث تا 50 درصد افزایش خواهند یافت. 70 درصد معلمان افغانستان امتحان لیاقت را موفقانه سپری نموده و یک سیستم ارزیابی پیشرفت تحصیلی برای شاگردان روی کارخواهد شد”.(**)

مجموع اشتراک کنندگان کانکور1390 ولایت غور، با بعضی از ولسوالی های این کشور(مثلا” اشتراک کنندگان ولسوالی جاغوری ولایت غزنی) برابر نسیت.! بی شک این تفاوت فاحش نتیجه تلاش مسؤلین ریاست معارف ولایت غزنی ومدیریت معارف ولسوالی جاغوری این ولایت است وهمچنین عدم درایت مسؤلیت پذیری ریاست معارف ولایت غور وعدم توجه وباز خواستن وزارت جلیلیه معارف کشور.
اما ارقام و واقعیت های کانکور 1390 ولایت غور نشان داد که دولت ، وزارت معارف وریاست معارف ولایت غور ، نتوانستند ،به آنچه وعده سپرده بودند دراین ولایت جامه عمل بپوشانند وصد البته مشکل فراتر ازآن است که این ارقام نشان می دهد. بغیر از چند ولسوالی ولایت غور، که درآن مکاتب دخترانه واقعا” باز است وشاگردان دختر به شکل عادی در تایم رسمی مشغول تعلیم وتربیه بودند، نه تنها مکاتب دخترانه ، بلکه بیشتری مکاتب (اعم از دخترانه وپسرانه) عملا”در طول سال تعلیمی باز نمی باشد واگر باز هم باشد معلمین وشاگردان به صورت منظم سر صنف ها حاضر نیستند ودر بعضی ا زمکاتب دونوع حاضری ترتیب می گردد. یکی صوری برای جلب وجذب کمک های مؤسسات ودیگری برای مدیریت های امور متعلمین و.. ریاست معارف.
درسال گذشته در حین نظارت از یکی از مکاتب مرکز ولایت غور( 10کیلومتری مقام ولایت) کتاب حاضری کارمندان لیسه (موضوع به  ریاست معارف مکتوبی اخبارشد) وشاگردان صنوف در طی یک هفته سفید بود وکسی احساس مسؤلیت (ولو صوری) ننموده بود …
عدم توزیع به موقع کتاب های درسی ، قرطاسیه، مواد آموزشی یکی دیگری از علل پایین آمدن کیفیت تعلیمی دراین ولایت شده است.
کمبود و حتی فقدان معلمین مسلکی ، فقدان لابراتوار و…. نیز مزید بر علت می گردد. همچنین از سوی خانواده ها یه متعلمین پسر فرصت داده می شوند ، تا با سفر واشتراک درکورسهای آموزشی وتقویتی در مرکز (چغچران) ولایات دیگر(مثل هرات،کابل ومزار شریف و….) بر اندوخته های شان بیفزایند ولی متاسفانه خانواده ها هم  دراین مورد با تبعیض با فرزندان دختر شان برخورد می کنند واز فرستادن آنان به مرکز ولایت ویا ولایت دیگر(صرف بدلیل دختر بودن) ابأ می ورزند ونتیجه این تضعیف مضاعف پایین آمدن میزان اشترک دختران در رقابت ها ی علمی وکانکور وردودی تحصیلات عالی می گردد.
جا دارد تا در همین جا به اولیأ تعلیم وتربیه کشور گوشزد نماییم  وبا بیان یکی از ضرب المثل های شیرین زبان دری ” از مکافات عمل غافل مشو که گندم زگندم روید و جو زجو .بنابراین کاری برای  تعلیم دختران در ولایت غور صورت نگرفته است تا انتظار فوق العاده از آن داشت وبد بختانه این آمار مأیوس کننده است. ازسوی هم این ارقام همت دختران کوشا وزحمت کش ولایت غور را نشان می دهد، حد اقل درسال تعلیمی 1390به تعداد 181(***) دختر با همت خود شان به این رقابت ملی حاضر امدند!
حال اگر ارقام  از میزان اشتراک کمتر دختران در کانکور 1390 درولایت غور حکایت دارد، دلیلش نه کم استعدادی دختران این مرزو بوم است؛ بلکه وزارت معارف افغانستان ، ریاست معارف این ولایت ونظام اجتماعی تبعیض آمیز سنتی ، همه وهمه دست بدست هم داده اند، وبر حق دختران ولایت غور جفأ تاریخی روا داشته اند واگر نظام جواب ده می بود، وزیر محترم معارف افغانستان و ریاست معارف ولایت غور،  باید به این حق کشی ها ومظالم که بر دختران این ولایت روا داشته اند، در محاکم پاسخ می دادند.

پاورقی:

(*) ویبسایت “جام غور-  یکشنبه 27 قوس 1390 برابر با 18 دسامبر 2011/ حمیدالله ژواک .
(**)جمهوری اسلامی افغانستان ، وزارت معارف Tپلان استراتیژیک ملی معارف افغانستان،
(1385 – 1389).
(***) جدول ضمیمه در گزارش ویبسایت “جام غور-  یکشنبه 27 قوس 1390 برابر با 18 دسامبر 2011/ حمیدالله ژواک.