آرشیف

2014-12-22

jameghor

پیـــام تبــــریکی

اتحادیه ملی خبرنگاران

اتحادیه ملی خبرنگاران غور هفتمین سالگردتاسیس تلویزیون ملی غوررا باکمال افتخار برای مردم شریف این ولایت بخصوص دست اندرکاران این رسانه موثرتبریک گفته وزحمات بی دریغانه وخسته گی ناپذیرگرداننده گان این رسانه رادر راستائی بازتاب حقایق قابل تقدیروتمجید میخواند وازبارگاه ایزد منان کامیابی های هرچه بیشترشانرا جهت خدمت گزاری برای این ملت رنج کشیده آرزومنداست.

ازطرف اتحادیه ملی خبرنگاران 
غور