آرشیف

2014-11-10

jameghor

پیام

هدیه: ازطرف بنیاد فرهنگی استاد فگار
 
 
بسم الله الر حمن الرحيم
 
اي مسلمان! يكبار با خويش تفكر وانديشه كن و بنگر تو كي هستي ؟ از كجا آمده اي و آمد نت بهرچيست ؟اي كسي كه خويش را پيروي  سرور كائينات ،خاتم النبين وشبتاز (فسجن الذي اسرا) و مبشر به مژده (ولسف يعطيك ربك فترضا ) يعني جناب محمد مصطفي (ص) مي نامي . تا كي در ظلمت، تاكي در گمراهي و تاكي نفاق،شقاق ،بي اتفاقي و انتحاري و  ويران كردن راههاي عامه . اي برا در! اين عداوت و د شمني و بي اتفاقي ها از بهرچيست؟ اگر خدمتي كر ده نميتوانيم كه باعث تقويه دين مان شود. پس باني آن عملي نشويم كه باعث ضربه بردين ما شود. بلي رسول خدا (ص) رنجها ومشقتهاي زيادي ديده اند تا اين  دين به اينجا رسيده است . پيغمبر(ص) اكثر شبها  خوابش نمي برد وبراي امتش دعا ميكرد و  روزها در گرما مسير هاي دور و دراز را ميپيمود تا كه اسلام را قدرت و قوت بخشد و بزرگترين آرزويش اتفاق، اتحاد،اخوت وبرادري در ميان امتش بود . اما افسوس بجاي اينكه امروز ما مسلمانان يك ديگر در آغوش بگيريم و به هم ديگر مدد نمايم بر عكس دشمن هم شده ايم . يهود و نصارايكه تاديروز ميگفتند (وقالت اليهود ليست النصري علي شيء وقالت النصري ليست اليهود علي شيء) ودشمن هم دگر بودن. امروز بر عليه اسلام همه با هم يك مشت واحد شدن و براي نا بودي اسلام روز و شب تلاش ميكنند و منتظر فرصت اند تا رخنه ايجاد كنند.
ولي جاي افسوس است كه  مسلمانان كنار هم نمي آيند وبا عث تبا هي و ويراني  يك دگر ميشوند . كسانيكه تا ديروز الگو سياست ، صداقت،عدالت و…. بودند امروز قادر به گرفتن امنيت  خويش نيستند . بلي امروز اكثر كشورهاي اسلامي آزادي كامل ندارند وبه عوض اينكه با هم متحد شوند  دشمن هم شدن . در كشور عزيز ما افغانستان طالب با حكومت فعلي درگير جنگ است  كه در اثر اين جنگ صدها زن بيوه هزار ها كودك بي پدر و صدها خانه وكاشا نه ويران شده و خدا ميداند كه عاقبت اين جنگ به كجا خواهد انجاميد . نه تنها اين وضعيت دامن گير كشور ما شده بلكي به سوريه ، ليبيا و ديگر كشور هاي اسلامي ثرايت كرده . واز اين درگيري ها بغير از قتل وقتال مردم بي گناه وتباهي چيز ديگري حاصل نخواهد شد . ودشمن  از اين طرح تفرقه بي انداز و حكومت كن.  استفاده ميكند ولي ما نمي دانيم .
 
پس اي مسلما ن اي برادر ! بيا تا اين فتوري ، بي اتفاقي،عداوت ودشمني را كنار بگذاريم ودست بدست هم  بدهيم  وبراي  حفظ  دين و وطن خويش كمر همت ببنديم  وفقط براي سر بلندي اسلام زحمت  بكشيم . 
زيرا  يگا نه راهي پيروزي وكاميابي اسلام است وبس .

تا عصاي لا الا داري بدست            هر تلسم كفر را خواهي شكست

                                    (بنياد فرهنگي جوانان استاد محمدرسول فگار)